پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399
 
 • ساعت : ۱۱:۴۱:۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
 • تعداد بازدید : 137
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد
مصاحبه دكتر قرمز چشمه با ایرنا، چرا مدیریت روانابها در ایران جدی گرفته نمی شود؟

به گزارش ایرنا، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روان آب ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎران ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ایران ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎﭘﻼس ﭘﺲ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اوج آن در ﺳﺎل 97 اتفاق افتاد، ﺑﺎرش ﻫﺎی دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ویژه در اوایل سال 98 اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را برای بسیاری ایجاد کرد که گویا مشکل کم آبی  در اﯾﺮان ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺳﺎل ﻫﺎ ﺧﮑﺸﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این خصوص گزارشی به وسیله ایرنا پلاس با مصاحبه با دکتر قرمزچشمه رییس گروه پژوهشی هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده انجام شده است که در اینجا می خوانید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری میباشد

  5.7.4.0
  V5.7.4.0