اداره نظارت و ارزیابی

اداره نظارت و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی

معرفي اداره :

اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی یکی از ادارات تابع معاونت پژوهشی پژوهشکده می‌باشد که به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در تصویب و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی تشکیل شده است و به لحاظ گستردگی شرح وظایف این اداره در ارتباط مستمر با گروه‌های تحقیقاتی، نقش تعیین کننده‌ای در جهت نیل به اهداف پژوهشکده ایفاد می‌کند. در این اداره انجام وظایف محوله در قالب سه واحد: الف- واحد پیگیری تصویب پروژه‌ها و طرح‌های پیشنهادی ب- واحد پیگیری نظارت بر اجرا و حصول نتایج طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی ج- واحد بانک اطلاعات رایانه ای طرح های تحقیقاتی، ممکن شده است .

 

اهداف :

عمده ترین اهداف تشکیل این اداره عبارتند از :

1- پیگیری مراحل بررسی و تصویب طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

2- پیگیری مراحل مختلف اجرا و حصول نتایج  طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

 وظايف :

همانطور که قبلا بیان شد، اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی دارای وظایف گسترده‌ای در ارتباط با امور پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری می‌باشد که عمده ترین آن‌ها عبارتند از :

3- برنامه ریزی نظارت طرح های تحقیقاتی و جمع بندی نتایج

4- دریافت منظم گزارش های پژوهشی ادواری طرح های تحقیقاتی و پیگیری نتایج بررسی آن ها

5- دریافت به موقع گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

6- ارائه گزارش نهایی ادواری از روند پیشرفت و عملکرد فعالیت های تحقیقاتی

7- نظارت دوره‌ای اجرای پروژه‌های جاری (ایجاد کمیته تخصصی - بررسی خط مشی کلان اجرای پروژه - بررسی و ارزیابی ادواری - بررسی مستندات طرح‌ها)

8- پیگیری بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی

9- پیشنهاد الویت های توزیع اعتبارات طرح ها و پروژه ها

10- برگزاری جلسات شورای پژوهشی، کمیته علمی- فنی و پیگیری مصوبات آن‌ها

11- پیگیری و بررسی درخواست تغییرات پیشنهادی طرح‌های تحقیقاتی و ابلاغ مصوبات کمیته علمی فنی

12- ایجاد سامانه اطلاعات رایانه‌ای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی، در دست اجرا و مختومه برای گرفتن انواع گزارش از پروژه‌ها

13- برگزاری جلسات دفاعیه طرح‌های تحقیقاتی

14- ترویج یافته‌های تحقیقاتی با همکاری گروه‌های پژوهشی

 

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0