اداره برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

 

 اداره برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات

 وظایف

 برآورد، تنظیم و مبادله موافقتنامه‌های بودجه جاری، عمرانی و طرح‌های ملی پژوهشكده

تنظیم و انعقاد كلیة قراردادها و توافقنامه‌های پژوهشكده و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ذكر شده در قراردادها و توافقنامه‌ها

 تنظیم، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های مالی كوتاه مدت و بلند مدت پژوهشكده در برنامه‌های كلان ملی

 پیگیری وصول اعتبارات در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده

 تنظیم و پیشنهاد قراردادهای مختلف همكاری پژوهشكده با سایر مؤسسات و مراكز تحقیقاتی و اجرائی و نظارت بر اجرای توافقات به عمل آمده

 تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات، اطلاعاتی بودجه به صورت دوره ای و متناسب با نوع كاربری

 انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی معاون طرح و برنامه

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0