اداره خدمات فنی و پشتیبانی

اداره خدمات فنی و پشتیبانی طرح های تحقیقاتی

 وظایف

-         ارائة خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی، پیشاهنگ و ترویجی– تحقیقی

-         ارائة خدمات میدانی و انجام اندازه‌گیری و كاوشهای صحرایی

-        ساخت و كالیبراسیون تجهیزات فنی

-        ساخت مدلهای فیزیكی و همكاری در انجام آزمایشات مربوطه

-         ارائة خدمات نقشه‌برداری و نقشه كشی

-         نصب، تعمیر، نگهداری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی

-         ارائة خدمات مشاوره‌ای در تهیه و تأمین لوازم فنی آزمایشگاهی و صحرایی

-        مشاوره و هماهنگی در پیش بینی اعتبارات و تجهیزات و خدمات فنی آزمایشگاهی و صحرایی

-         ارائة داده‌های رقومی جغرافیایی

-         ارائة خدمات و مشاوره در پردازش تصاویر رقومی ماهواره‌ای و استفاده از سامانه‌های اطلاعات مكانی


 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0