رئیس پژوهشکده

 

 

 

دکتر عطاء اله ابراهیمی

 

 

نام و نام خانوادگی 
 

ریاست پژوهشکده

سمت

 

ataollah.ebrahimi@sku.ac.ir 

 

پست الکترونیکی 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0