عکس

شماره تماس و داخلی

مشخصات

 

علیرضا اسلامی

A. Eslami

استادیار پژوهشی

CV

 

 

221

 

فاضل ایرانمنش

F. Iranmanesh

استادیار پژوهشی

CV

 

 

272

 

روح‌انگیز اختری

R. Akhtari

استادیار پژوهشی

CV

 

 

 

215

 

رضا بیات

R. Bayat

 

استادیار پژوهشی

CV

​​​​​​

 

 

 

240

 

جهانگیر پرهمت

J. Porhemmat

استاد

CV

 

221

افشین پرتوی

A. Partovi

مربی پژوهشی

CV

 

 

 

213

حمیدرضا پیروان

H.R. Peyrovan

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

229

احمد حسینی

A. Hosseini

استادیار پژوهشی

CV

 

 

 

309

میرمسعود خیرخواه زرکش

M.M. Kheirkha Zarkesh

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

 

216

 

طیب رضیئی

T. Raziei

 

استادیار پژوهشی

CV

 

 

269

محمد رستمی

M. Rostami

استادیار پژوهشی

CV

 

 

 

204

 

سیما رحیمی بندرآبادی

 

استادیار پژوهشی

CV

 

 

217

 

مهران زند

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

243

 

محمد جعفر سلطانی

استادیار پژوهشی

CV

 

 

374

 

امیر سررشته داری

مربی پژوهشی

CV

 

 

214

 

صمد شادفر

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

 

258

 

علیرضا شادمانی

مربی پژوهشی

CV

 

 

 

240

 

فرود شریفی

استاد

CV

 

 

 

249

 

ضیاء‌الدین شعاعی

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

256

 

امین صالح‌پورجم

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

244

 

محمودرضا طباطبایی

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

291

 

محمود عرب‌خدری

استاد پژوهشی

CV

 

 

271

 

محمدرضا غریب‌رضا

Mohammadreza Gharibreza

دانشیار پژوهشی

CV          رزومه

 

 

 

216

 

عبدالنبی عبده‌کلاهچی

استادیار پژوهشی

CV

 

 

218

 

باقر قرمز‌چشمه

استادیار پژوهشی

CV

 

 

208

 

رحیم کاظمی

 

استادیار پژوهشی

CV

 

 

 

محمدرضا کوثری

 

استادیار پژوهشی

CV

 

 

208

 

مسعود گودرزی

 

دانشیار پژوهشی

CV           رزومه

 

 

 

207

 

علیرضا مجیدی

استادیار پژوهشی

CV

 

 

255

 

جمال مصفایی

دانشیار پژوهشی

CV

 

 

 

204

 

 

مرتضی میری

 

 

 

 

استادیار
CV

 

 

290

 

 

داوود نیک‌کامی

 

استاد

رزومه

CV

 

 

290

 

علی اکبر نوروزی

استاد پژوهشی

CV

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0