دکتر سید محمود رضا طباطبایی

رئیس گروه پژوهشی مدیریت حوزه های آبخیز

Taba1345@hotmail.com; Tabatabaei.scwmri.ac.ir

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0