ایرج شکری سقزچی

 

سرپرست اداره طرح های پیشاهنگ و ترویج یافته های تحقیقاتی

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0