وظایف و اختیارات هیات امنا

1- تدوین و تصویب آئین نامه داخلی هیات امنا

2- تصویب سازمان اداری پژوهشکده براساس ضوابط و مقررات مربوط

3- بررسی و تصویب بودجه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می شود

4- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

5- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه پژوهشکده

6- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

7- تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

8- کوشش برای جلب کمک­های بخش غیر دولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

9- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

10-بررسی و تایید سیاست­ها، اهداف و خط مشی های علمی و حدود فعالیت­های پژوهشکده و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

11-بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده ارائه می شود.


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0