اعضای هیأت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اعضای حقوقی

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

دکتر سید جواد ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی و رییس هیأت امنا 

 

 

 

1

 

 

 

 

دکتر شهاب کسکه، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

2

 

 

 

 

دکتر فرخ مسجدی، نماينده سازمان برنامه و بودجه

 

 

 

3

 

 

 

 

دکتر داود نیک‌­کامی ،رییس پژوهشکده و دبیر هیأت امنا 

 

 

 

4

 

اعضای حقیقی

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

دکتر حسن احمدی، عضو هیئت علمی  دانشگاه تهران

 

 

 

1

 

 

دکتر جهانگیر پرهمت، عضو هیأت علمی  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

 

 

 

 

2

 

 

دکتر سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 

 

 

3

 

 

دکتر فرود شریفی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

 

 

4

 

 

 

دکتر مسعود منصور

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0