دکتر پرویز گرشاسبی

معاونت 

برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

p.garsh@yahoo.com


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0