ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره امور مالی

1

ابوالفضل دلیری

رییس اداره امور مالی  

مدیر

 

2

عبداله سپنجی

کارشناس مسئول اعتبارات

کارشناس

 

3

بهرام افزونی

کارشناس مسئول اموال

کارشناس

 

4

رضا شریفی

کارشناس

کارشناس

 

5

محمد رضا مناف زاده

کارشناس

کارشناس

 

6

علیرضا صالحی

کارشناس

کارشناس

 

  مرحوم حبیب الله عبدالهی   کارمند بازنشسته
  روح الله چمنی   کارمند بازنشسته

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0