ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره امور اداری و پشتیبانی

1

سید مهدی زمانی

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی  

مدیر

 

2

سید محمود زمانی

مسئول کارگزینی

کارشناس

 

3

حسین علیزاده نودهی

خدمات عمومی

کارمند

 

4

منوچهر محسنی

مسئول رفاه

کارشناس

 

  جعفر طاهری اجدادی  اداری کارشناس  

5

حمید رضا آقاخانی

مسئول بایگانی

کارشناس

 

6

سید مجتبی زمانی

مسئول نقلیه

کارمند

 

7

ابراهیم امینی

راننده

کارمند

 

9

علیرضا عبدالهی

مسئول حضور و غیاب

کارشناس

 

10

ابوالفضل فردوسی

دبیرخانه

کارشناس

 

11

عتاب عزیزی

مسئول دبیرخانه

کارشناس

 

12

محمد حسین کاری

باغبان

کارمند

 

13

مهدی زارعی

مسئول خدمات

کارمند

 

14

تراب بهمنی

خدمات عمومی

کارمند

 

17

مجید بابایی

مسئول انبار

کارمند

 

18

مهدی علیوردلو

کارپرداز

کارشناس

 

19

رضا ایمانی مهر

راننده

کارمند

 

20

اصغر باقری

راننده

کارمند

 

21

حسین بخشنده

اپراتور مخابرات

کارمند

 

22

مصطفی مشایخی

خدمات عمومی

کارمند

 

23

علی محمد مقدم

ماشین نویس

کارمند

 

24

سید حسین سید علیخانی

 

کارمند

 بازنشسته

25

نادر رحمت پور

 

کارمند

بازنشسته
26 قاسم کاظمی شریف   کارمند بازنشسته
27 مرحوم حسین نبی لو   کارمند بازنشسته
28 جعفر سعیدی   کارمند بازنشسته
29 ولی الله باقری   کارمند بازنشسته
30 احمد احمدیان   کارمند بازنشسته
31 سعید رحیمی   کارمند بازنشسته
32 مجید علیزاده   کارمند بازنشسته
33 حسن صفری   کارمند بازنشسته
34 قربانعلی خسرویانی   کارمند بازنشسته
35 علی مخترع   کارمند بازنشسته
36 اصغر قربانعلی   کارمند بازنشسته
37 غلامرضا زارعی   کارمند بازنشسته
38 اکبر کرمی   کارمند بازنشسته
39 نادر رحمت پور   کارمند بازنشسته
40 نادر شیرازی   کارمند بازنشسته
41     کارمند بازنشسته

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0