ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره امور بودجه، برنامه ریزی و تشکیلات

1

علیرضا باقری

رییس اداره امور بودجه، برنامه ریزی و تشکیلات  

مدیر

 

2

حسین احمدپور

معاون اداره

کارشناس

 

3

محمد محسنی کارشناس

کارشناس

 

4

 

 

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0