ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره اطلاع رسانی و خدمات علمی

1

علیرضا مجیدی

 رییس اداره اطلاع رسانی و خدمات علمی  

مدیر

 

2

علی تاجور

مسئول کتابخانه

کارشناس

 

3

اشرف صانعی

کتابدار

کارمند

 

4

فرزانه رحیمی

کارشناس

کارشناس

 

5

مرحوم علیرضا فیضی

 

کارشناس

 بازنشسته

6 رامین ترکزاد   کارشناس بازنشسته
7 رضا اشراقی   کارشناس بازنشسته

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0