ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره خدمات فنی و محیط های تحقیقاتی

1

حمید داودی

رییس اداره خدمات فنی و محیط های تحقیقاتی  

مدیر

 

2

محمد دادگر خانیکی

کارشناس

کارشناس

 

3

محمد احرار

مسئول آزمایشگاه

کارشناس

 

4

حسین خوشنامی

تکنسین

کارمند

 

5

پرویز پشوتنی

کمک کارشناس

کارشناس

 

6

حسن کرمی

کارشناس

کارشناس

 

7

مهران نقدعلی

تکنسین

کارمند

 

8

حسین زکی زاده

تکنسین

کارمند

 

9

مهدی حسین پور

کارشناس

کارشناس

 

11

رضا نژاد اسلامی

مسئول برق

کارشناس

 

12

عبداله عبدالهی

تکنسین

کارمند

 

13

محمد جمال کاری

تکنسین

کارمند

 

14

یوسف مختاری

 

کارمند

بازنشسته 

15 غلامرضا دهقان     بازنشسته 
16 رحمت الله خلیلی     بازنشسته 
17 عبدالله جنگجو     بازنشسته 
18 محمدعلی محمدی     بازنشسته 
19 یوسف مختاری     بازنشسته 
20 مرحوم سیدرضا امام جمعه   کارشناس بازنشسته 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0