ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره برنامه ریزی و ارزیابی طرح های تحقیقاتی

1

علیرضا شادمانی

 رییس اداره برنامه ریزی و ارزیابی طرح های تحقیقاتی  

مدیر

 

2

علی اکبر کاری

کارشناس

کارشناس

 

3

معصومه حامدبستی

کارشناس

کارشناس

 

4

محمد کریمی راد

 

کارشناس

 بازنشسته

  علی عباس زاده   کارشناس بازنشسته

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0