ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره طرح های پیشاهنگ و ترویج یافته های تحقیقاتی

1

پرویز گرشاسبی

رییس اداره طرح های پیشاهنگ و ترویج یافته های تحقیقاتی  

مدیر

 

2

علی شریفی شلمانی

کارشناس

کارشناس

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0