ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره طرح های پیشاهنگ و ترویج یافته های تحقیقاتی

1

ایرج شکری سقزچی

سرپرست اداره طرح های پیشاهنگ و ترویج یافته های تحقیقاتی  

مدیر

 

2

مجید زارعی

کارشناس

کارشناس

 

3 علی شریفی شلمانی کارشناس کارشناس  

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0