ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره حراست

1

محمد طهمورث

رییس اداره حراست  

مدیر

 

2

مسلم پور علی

نگهبان

کارمند

 

3

پائیز علی پور آقا

نگهبان

کارمند

 

4

علی علوی نیا

نگهبان

کارمند

 

5

مهدی مظلومی

نگهبان

کارمند

 بازنشسته

6

محرمعلی کاری

نگهبان

کارمند

 بازنشسته

7

  یحیی سرابیان

نگهبان

کارمند

 بازنشسته


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0