ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی كاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

76-0510306000-01

عبدالمجید فروغی

ستاد

2

بررسی پایداری دیواره های دریائی  خاك مسلح

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

77-0510300000-12

علی کرمی خانیکی

ستاد

3

طبقه بندی سواحل و تهیه بانك اطلاعات ساحلی كشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

77-0510300000-16

علی کرمی خانیکی

ستاد

4

بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای كشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500035000-07

احمد حسینی

ستاد

5

بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم آستانه و صفحات مستغرق در كنترل رسوب بار بستر آبگیرهای جانبی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

81-0500535000-03

علی اکبر عباسی

ستاد

6

بررسی تاثیر عوامل هندسی بر ارتفاع جزرومد در خورهای طویل(مطالعه مورد: خور ماهشهر)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-89001

علی کرمی خانیکی

ستاد

7

بررسی و امكان سنجی اصلاح اراضی دلتائی با توجه به منابع آب و خاك

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

82-0500635000-21

علی کرمی خانیکی

ستاد

8

تدوین زیربرنامه های روش های بیومهندسی حفاظت بستر و کناره آبراهه ها و مسیل ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-22-22-8604-86001

احمد حسینی

ستاد

9

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت و حفاظت ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

1-29-29-8932

علی کرمی خانیکی

ستاد

10

تدوین زیربرنامه راهبردی روشهای حفاظت سواحل

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-8932-89002

علی کرمی خانیکی

ستاد

11

تدوین زیربرنامه راهبردی مدیریت جامع مناطق ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-8932-89003

علیرضا  حبیبی

ستاد

12

بررسی تاثیر جزر و مد بر فرآیندهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-9004-90002

علی کرمی خانیکی

ستاد

13

بررسی تاثیر امواج بر فرآینهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-9004-90003

علی کرمی خانیکی

ستاد

14

بررسی مکانیزمها و عوامل وقوع فرآیندهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

1-29-29-9004

علی کرمی خانیکی

ستاد

15

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان آ-ش

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500001000-01

عبدا...حسین پور

آ-شرقی

16

بررسی و شناخت ویژگیهای عمومی رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88031

علی جعفری

بوشهر

17

بررسی و شناخت ویژگیهای سازه های رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88028

علی جعفری

بوشهر

18

بررسی و شناخت ویژگی فرسایش روخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88030

علی جعفری

بوشهر

19

بررسی و بهینه سازی روشهای تعیین محل و فاصله بین بندهای اصلاحی در آبخیزهای مناطق خشک و نیمه خشک

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-072-040000-05-0000-84035

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

20

بررسی تأثیر بندهای اصلاحی احداث شده در کنترل رسوبات ریزدانه(مطالعه موردی یکی از آبراهه های شاخص در بالادست سدکارده)

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

4-072-040000-05-0000-85019

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

21

بررسی و ارائه طرح كنترل فرسایش كناری رودخانه گوش و بهره در بالادست كارده

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-43-22-88050

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

22

بررسی و تعیین روابط ریاضی و هیدرولیكی ضریب زبری رودخانه های منتخب استان خراسان رضوی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-43-22-88085

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

23

بررسی پایداری کناره های رودخانه های منتخب استان و اولویت بندی عوامل موثر در تخریب دیواره ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-43-29-93119

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

24

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان خوزستان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500006000-02

عزیز ارشم

خوزستان

25

بررسی تأثیر عملیات عمرانی(احداث پل-تغییر مقطع هندسی)در وقوع و تشدید سیل در رودخانه های حوزه غرب قره سو

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-084-040000-05-0000-85001

اللهیار ناظمی

گلستان

26

بررسی تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر در استان گیلان

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500013000-03

علیرضا قدرتی

گیلان

27

بررسی پهنه بندی ژئومورفولوژی سواحل گیلان با استفاده از GISو RS

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-58-22-88078

علیرضا قدرتی

گیلان

28

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88015

علی فرمهینی فراهانی

مركزی

29

بررسی و شناخت ویژگیهای فرسایش رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88022

اصغر زارع چاهوکی

یزد

30

بررسی و شناحت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88019

علی بمان میرجلیلی

یزد

31

كاربرد مخلوط خاك و سیمان در احداث سازه های آبخیزداری

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-46-22-88052

آرام صامت زاده

خوزستان


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0