ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

مدیریت ریسك خشكسالی كشاورزی توسعه یك طرح اجرایی برای حوزه الموت استان قزوین

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-22-22-87023

احمد فاتحی مرج

ستاد

2

بررسی خشكسالی مرتعی كشور در سالهای 1386 الی 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-22-22-88101

احمد فاتحی مرج

ستاد

3

ارزیابی شاخص های CZI,Z,SPI,PN برای پهنه بندی خشکسالی مناطق مختلف اقلیمی کشور

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-29-29-90019

احمد فاتحی مرج

ستاد

4

بررسی نقش مدیریت منابع آب منطقه بر ایجاد و تشدید طوفانهای گردوغبار با استفاده از سنجش از دور

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-29-29-91002

بهرام ثقفیان

ستاد

5

ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای MODIS- LANDAST در تعیین پهنه تنش های دمایی روزانه در مزارع برنج

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

14-29-29-9551-95004

علی اکبر نوروزی

ستاد

6

بررسی اثر تغییر اقلیم بر تغذیه آبهای زیر زمینی( مطالعه موردی استان کرمان)

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-54-29-95101

علیجان آبکار

کرمان

7

پیش بینی خشكسالی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبكه عصبی مصنوعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

0-22-22-88057

بهنوش جعفری گرزین

مازندران

8

بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

01-22-22-8804-88006

علی اکبر داودی راد

مركزی


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0