ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طرح ملی تهیه مدل ریاضی تلفیقی فرآیندهای هیدرولوژیكی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

 

بهرام ثقفیان

ستاد

2

طرح ملی روشهای برآورد سیلاب در حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

 

عبدالرسول  تلوری

ستاد

3

ارائه روش استخراج پروفیل دبی سیل شبكه آبراهه ها با استفاده از تعمیم روابط منطقه ای در بسترGIS

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

80-0500035000-10

بهرام ثقفیان

ستاد

4

بررسی کابرد شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز منطقه ای سیل در جنوب غرب کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-89004

بهرام ثقفیان

ستاد

5

بررسی روش جامع پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500335000-06

بهرام ثقفیان

ستاد

6

بررسی روشهای اسخراج مدل ارتفاعی رقومی زمین جهت كاربرد در مهندسی هیدرولوژی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

82-0500335000-16

بهرام ثقفیان

ستاد

6

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه1)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

باقر قرمزچشمه

ستاد

7

بررسی توزیع زمانی و مکانی کیفیت منابع آب حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84004

اباذر مصطفایی

ستاد

8

بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

1-003-040000-06-8301-0000

علیرضا مجیدی

ستاد

9

بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83043

علیرضا مجیدی

ستاد

10

بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83044

اباذر مصطفایی

ستاد

11

تدوین زیربرنامه راهبردی فرایند های هیدرولوژیكی و هیدرولیكی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8607-86001

علی اکبر عباسی

ستاد

12

تدوین زیربرنامه راهبردی پهنه بندی عرصه های سیل خیزی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8607-86003

باقر قرمزچشمه

ستاد

13

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی استفاده ازجریانات زیرسطحی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8701-87002

علیرضا مجیدی

ستاد

14

امكان پذیری پخش سیلاب با بررسی خصوصیات زمین شناسی وژئومرفولوژی نواحی فلیشی ایران (مطالعه موردی حوزه آبخیز ماشكید)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-87015

علیرضا مجیدی

ستاد

15

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-88042

عبدالنبی عبده كلاهچی

ستاد

16

بررسی هیدروكلیماتولوژی آب بندان سفالكار و تناسب آن برای مصارف مختلف

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-88090

عبدالمحمد غفوری

ستاد

17

بررسی اثرات خشكسالی بر وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان و ارائه راهكارهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی MODELOW

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-22-22-88102

احمد فاتحی مرج

ستاد

18

امکان سنجی تأمین آب از رطوبت هوا

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-90004

عبدالنبی عبده كلاهچی

ستاد

19

بررسی و تحلیل نتایج تحقیقاتی انجام شده روشهای تحلیل منطقه ای سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-91120

علیرضا اسلامی

ستاد

20

شبیه سازی کیفیت آبهای سطحی در حوضه سد لتیان با استفاده از مدل SWAT

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-91121

آرش زارع گاریزی

ستاد

21

بهینه سازی مکانی اقدامات کنترل سیل از منشاء

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

14-29-29-9010-900001

باقر قرمزچشمه

ستاد

22

بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیكی در ایستگاه پخش سیلاب تسوج

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

82-0500501000-01

عبدا...حسین پور

آ-شرقی

23

بررسی و ارزیابی تأثیرات کمی طرح های پخش سیلاب بر سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83045

ابوالفضل ناصری

آ-شرقی

24

کاربرد روش عکس العمل سیل واحد در پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و شناسایی سناریوی برتر کنترل سیل(مطالعه موردی حوزه ۀبخیز قرنقو استان آذربایجان شرقی)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-064-040000-02-0000-85009

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

25

مکانیابی اراضی مستعد برای احداث سامانه های پخش سیلاب در دشت عجبشیر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-35-29-93116

باقر شیر محمدی

آ-شرقی

26

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

ایاد اعظمی

ایلام

27

بررسی مدلیزاسیون پتانسیل آب های زیرسطحی منتهی به مرزهای جنوب خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8808-88003

ایاد اعظمی

ایلام

28

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

علی جعفری

بوشهر

29

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

علیرضا اسلامی

خراسان رضوی

30

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان کاشمر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-072-040000-06-0000-84020

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

31

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-072-040000-06-0000-84019

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

32

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه5)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

33

بررسی پایداری سازه های مكانیكی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88004

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

34

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

01-22-22-8804-88001

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

35

بررسی تأثیر پساب ناشی از مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر كیفیت آب رودخانه سررود كلات

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-43-22-88086

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

36

تعیین معیارها و دستورالعمل های طراحی سدهای زیرزمینی در شرایط مختلف کشور(بررسی موردی در نه استان منتخب)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-43-29-8801-88001

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

37

بررسی مشکلات فنی بند ساز بمنظور ارائه راهکار( مطالعه موردی شهرستان گناباد)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-43-29-92130

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

38

بررسی تاثیر عملات بیولوژیکی بر ضریب رواناب د رحوزه کاخک گناباد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-43-29-93120

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

39

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

0-22-22-88042

فریدون سلیمانی

خوزستان

40

بررسی و مقایسه رژیم رطوبتی خاك در عرصه پخش سیلاب وبدون پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

79-0500020000-01

علی رضایی

زنجان

41

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

علی رضایی

زنجان

42

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه2)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

علی رضایی

زنجان

43

شبیه سازی رژیم جریان سالانه و ماهانه در حوزه های آبخیز كوچك استان زنجان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

4-47-22-87021

علی رضایی

زنجان

44

بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشارزی در آبخیزهای کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

0-22-22-88041

علی رضایی

زنجان

45

تعیین شاخص فاصله بین كانالهای پخش در شبكه های پخش سیلاب در گربایگان فسا

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

81-0500414000-03

عبدالعلی عادلپور

فارس

46

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان کوثر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-077-040000-06-0000-84016

عبدالعلی عادلپور

فارس

47

بررسی تأثیر شیب اراضی بر فاصله کانال های پخش سیلاب در ایستگاه کوثر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

2-077-040000-06-0000-85004

عبدالعلی عادلپور

فارس

48

بررسی تعدادی عوامل مؤثر بر سیلخیزی و پهنه بندی خطر آن در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

0-22-22-8805-88004

عبدالعلی ولی

فارس

49

بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات كمی و كیفی منابع آبهای زیرزمینی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

01-22-22-8804-88007

غلامرضا قهاری

فارس

50

بررسی اثر سازه های مكانیكی كنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

01-22-22-8804-88002

عطا امینی

کردستان

51

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

01-22-22-8804-88001

عطا امینی

کردستان

52

تهیه بیلان منابع و مصارف آب استان کردستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

4-53-29-92157

عطا امینی

کردستان

53

بررسی آب مجازی در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

2-53-29-94127

عطا امینی

کردستان

54

بررسی وتعیین روابط عمق-سطح ومدت بارش در استان كهكیلویه وبویراحمد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

79-0500011000-01

علی ملایی

كهكیلویه

55

بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-29-29-8801-88003

علی ملایی

كهكیلویه

56

بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشارزی در آبخیزهای کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88041

ابوالفضل هدایتی پور

مركزی

57

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88001

باقر قرمزچشمه

مركزی

58

واسنجی و ارزیابی روشهای ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در حوزه سد اكباتان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

80-0500022000-01

علی اصغر فرهادی

همدان


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0