ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاههای پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

82-0500235000-04

علی خلخالی

ستاد

2

پایش وتجزیه وتحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب درایستگاه های تحقیقاتی پخش سیلاب تسوج،پلدشت،دهلران وکاشمر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-22-22-86009

علیرضا شادمانی

ستاد

3

تدوین زیربرنامه راهبردی بررسی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد خردوکلان حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

12-22-22-8602-86005

علیرضا شادمانی

ستاد

4

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در وضعیت اجتماعی حوضه آبخیز بازده

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-22-22-8801-88003

احمد حیدریان

ستاد

5

ارزیابی اثرات پروژه پخش سیلاب بر روی خصوصیات اکولوژیکی گیاهی زراعی،اقتصادی،اجتماعی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی منظقه و خصوصیات فنی مرتبط با طراحی سامانه عملیاتی در اراضی روستایی با استفاده از ارزیابی چند متغیره و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-22-22-89016

امیر سررشته داری

ستاد

6

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه لاهیجان گیلان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

7

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هراز مازندران)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

8

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه گراگان رود گرگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

9

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه کارون لرستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

10

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هندیجان کهکیلویه و بویراحمد)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

11

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه حله بوشهر)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

12

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه مند فارس)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

13

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه کل و مهران هرمزگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

14

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه بندرعباس هرمزگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

15

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه مرکزی سمنان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

دادور لطف اله زاده

ستاد

16

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هامون ماشکید بلوچستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

امیر سررشته داری

ستاد

17

بررسی الگوهای مشارکت مردمی در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز( مطالعه موردی زیدشت طالقان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-29-29-91124

احمد حیدریان

ستاد

18

ارزیابی دقت مدل VSM در برآورد عملکرد مزارع برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS- LASNDAST

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95002

علی اکبر نوروزی

ستاد

19

بررسی امکان پهنه بندی مزارع آلوده به بیماری بلاست با استفاده از طیف سنجی و داده های لندست 8

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95006

علی اکبر نوروزی

ستاد

20

مقایسه روش های میان یابی در تهیه نقشه حاصلخیزی مزارع( مطالعه موردی برنج)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95007

علی اکبر نوروزی

ستاد

21

ارزیابی تأثیر عوامل مختلف موًثر در مشارکت مردم در فعالیت های آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-35-22-86007

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

22

بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88043

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

23

طراحی و تهیه مدل مفهومی زیر ساخت داده های مکانی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-35-29-92135

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

24

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان ایلام

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

74-0510327909-01

ایوب پیرانی

ایلام

25

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب دهلران(ایلام)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

82-0500227000-01

علی نجفی فر

ایلام

26

بررسی تأثیر سیستم های استحصال آب بارش باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک عرصه های پخش سیلاب جنگل و باغات دیم

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

04-22-22-89021

علی جعفری

بوشهر

27

بررسی رابطه ویژگیهای فیزیكی وشیمیائی خاك با پوشش گیاهی بر روی سازندهای مارنی منطقه سبزوار

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

81-0500209000-05

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

28

بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوزه  آبخیز سد شهید یعقوبی(زیر حوزه كامه)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

82-0500205000-08

بهرام محمدی گلرنگ

خراسان رضوی

29

ارزیابی اقتصادی عملیات بیولوژیكی آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز كاخك

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-43-22-88088

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

30

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان  خوزستان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

73-0510306909-01

عزیز ارشم

خوزستان

31

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان زنجان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

72-0510320909-02

علی رضایی

زنجان

32

بررسی عملکرد سطوح عایق نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سامانه های سطوح آبگیر

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86002

علی رضایی

زنجان

33

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

عبدال شهریور

كهكیلویه

34

ارزیابی نقش مشاركت روستائیان در فعالیت های آبخیزداری استان كهكیلویه و بویراحمد

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-56-22-88031

علی ملایی

كهكیلویه

35

ارزیابی نتایج عملكرد طرحهای آبخیزداری در پشت سد سپیدرود

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

79-0500013000-01

علیرضا قدرتی

گیلان

36

بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغییرات پوشش گیاهی در خشكرود ساوه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

77-0510319000-01

اكبر گندمكار قلهری

مركزی

37

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

علی اکبر داودی راد

مركزی

38

بررسی عملكرد سطوح عایق،نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش-روانآب سامانه های سطوح آبگیر(علی آباد)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86002

علی بمان میرجلیلی

یزد

39

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88093

علی بمان میرجلیلی

یزد


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0