ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طرح ملی تحقیقات فرسایش و مهار آن در حوزه های آبخیز كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

 

امیرحسین چرخابی

ستاد

2

ارزیابی تلفات خاك وتاثیرآن بر حاصلخیزی اراضی جنگلی حوضه کسیلیان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

76-0510300000-01

امیر سررشته داری

ستاد

3

پژوهش و ارزیابی منبع و میزان آلودگیهای منابع آب و خاك در سه حوضه انتخابی در شمال -مركز و جنوب كشور (طرح ملی)ء

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

77-0510300000-10

امیرحسین چرخابی

ستاد

4

بررسی امكان استفاده از سنجش از دور برای تعیین محدوده های رسوبگذاری (مطالعه موردی آبخوان چنداب)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-003-040000-01-0000-83006

امیر سررشته داری

ستاد

5

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس میانی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89027

علی جعفری اردکانی

ستاد

6

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه ایران مرکزی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89024

علی جعفری اردکانی

ستاد

7

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس شمالی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89026

علی جعفری اردکانی

ستاد

8

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه البرز شرقی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89023

علی جعفری اردکانی

ستاد

9

بررسی اعتبار سنجی شاخص فرسایش پذیری چند مدل فرآیندی فرسایش

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-003-040000-01-0000-85018

امیرحسین چرخابی

ستاد

10

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه البرز غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89021

علی جعفری اردکانی

ستاد

11

تدوین برنامه راهبردی حفاظت خاک ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

1-22-22-8603

داود نیک کامی

ستاد

12

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روش های حفاظت خاک در فرسایش سطحی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86004

امیر سررشته داری

ستاد

13

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روش های حفاظت خاک اراضی حساس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86006

علی جعفری اردکانی

ستاد

14

تدوین برنامه راهبردی شناخت عوامل موًثر بر فرسایش ، رسوب و تخریبی اراضی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

1-22-22-8605

امیرحسین چرخابی

ستاد

15

تدوین زیر برنامه شناخت و پایش عوامل موًثر در ایجاد فرسایش های پاشمانی،ورقه ای و شیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86005

علی جعفری اردکانی

ستاد

16

تدوین زیر برنامه ایجاد پایگاه داده های مكانی بخش حفاطت خاك و ایجاد و توسعه ارتباطات لازم با سایر سامانه های مدیریتی حوزه های آبخیز كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

جکیده

12-22-22-8605-86007

امیر سررشته داری

ستاد

17

بهینه سازی مدیریت آلودگی آب و خاك در یكی از زیر حوزه های معرف رودزرد

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-22-22-87003

داود نیک کامی

ستاد

18

تدوین،تهیه و ارزیابی نقشه بیابان زدائی در خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-9005

علیرضا  حبیبی

ستاد

19

بررسی قابلیت تغییر داده های نقشه های قابلیت اراضی و كاربری اراضی با داده های خاكشناسی در مدل SWAT (مطالعه موردی در حوزه آبخیز كرخه)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-87037-8702

امیر سررشته داری

ستاد

20

بررسی رابطه مقدار شیب و عملکرد تولید گندم دیم

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-89007

امیر سررشته داری

ستاد

21

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-89012

علی اکبر نوروزی

ستاد

22

ارزیابی تاثیر توزیع مکانی عملیات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب حوزه از طریق مدل تجربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-29-29-90004

رضا بیات

ستاد

23

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس جنوبی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89025

باقر قرمزچشمه

ستاد

24

ارزیابی تاثیر کشت گونه چاودار در مقایسه با گندم بر حفاظت آب و خاک در دیم زارهای کم بازده( مطالعه موردی حوزه هنام)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-29-29-94015

دادور لطف اله زاده

ستاد

25

بررسی میزان افزایش دقت نمونه برداری از رواناب و رسوب مخازن کرتهای فرسایش با استفاده از باکت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-94111

داود نیک کامی

ستاد

26

بررسی نقش واحدهای زمین شناسی در تخریب اراضی با کاربرد روش ahp-topsis ( مطالعه موردی: مراتع مشرف به اشتهارد)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-95115

امین صالح پور جم

ستاد

27

طرح ملی تهیه مدل ریاضی تلفیقی فرآیندهای هیدرولوژیكی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

 

بهرام ثقفیان

ستاد

28

طرح ملی روشهای برآورد سیلاب در حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

90119-29- 55- 4 

عبدالرسول  تلوری

ستاد

29

ارائه روش استخراج پروفیل دبی سیل شبكه آبراهه ها با استفاده از تعمیم روابط منطقه ای در بسترGIS

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

80-0500035000-10

بهرام ثقفیان

ستاد

30

بررسی کابرد شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز منطقه ای سیل در جنوب غرب کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-89004

بهرام ثقفیان

ستاد

31

بررسی روش جامع پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500335000-06

بهرام ثقفیان

ستاد

32

بررسی روشهای اسخراج مدل ارتفاعی رقومی زمین جهت كاربرد در مهندسی هیدرولوژی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

82-0500335000-16

بهرام ثقفیان

ستاد

33

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه1)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

باقر قرمزچشمه

ستاد

34

بررسی توزیع زمانی و مکانی کیفیت منابع آب حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84004

اباذر مصطفایی

ستاد

35

بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

1-003-040000-06-8301-0000

علیرضا مجیدی

ستاد

36

بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83043

علیرضا مجیدی

ستاد

37

بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی متأثر از طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83044

اباذر مصطفایی

ستاد

38

تدوین زیربرنامه راهبردی فرایند های هیدرولوژیكی و هیدرولیكی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8607-86001

علی اکبر عباسی

ستاد

39

تدوین زیربرنامه راهبردی پهنه بندی عرصه های سیل خیزی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8607-86003

باقر قرمزچشمه

ستاد

40

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی استفاده ازجریانات زیرسطحی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8701-87002

علیرضا مجیدی

ستاد

41

امكان پذیری پخش سیلاب با بررسی خصوصیات زمین شناسی وژئومرفولوژی نواحی فلیشی ایران (مطالعه موردی حوزه آبخیز ماشكید)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-87015

علیرضا مجیدی

ستاد

42

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-88042

عبدالنبی عبده كلاهچی

ستاد

43

بررسی هیدروكلیماتولوژی آب بندان سفالكار و تناسب آن برای مصارف مختلف

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-88090

عبدالمحمد غفوری

ستاد

44

بررسی اثرات خشكسالی بر وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان و ارائه راهكارهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی MODELOW

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-22-22-88102

احمد فاتحی مرج

ستاد

45

امکان سنجی تأمین آب از رطوبت هوا

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-90004

عبدالنبی عبده كلاهچی

ستاد

46

بررسی و تحلیل نتایج تحقیقاتی انجام شده روشهای تحلیل منطقه ای سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-91120

علیرضا اسلامی

ستاد

47

شبیه سازی کیفیت آبهای سطحی در حوضه سد لتیان با استفاده از مدل SWAT

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-29-29-91121

آرش زارع گاریزی

ستاد

48

بهینه سازی مکانی اقدامات کنترل سیل از منشاء

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

14-29-29-9010-900001

باقر قرمزچشمه

ستاد

49

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاههای پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

82-0500235000-04

علی خلخالی

ستاد

50

پایش وتجزیه وتحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب درایستگاه های تحقیقاتی پخش سیلاب تسوج،پلدشت،دهلران وکاشمر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-22-22-86009

علیرضا شادمانی

ستاد

51

تدوین زیربرنامه راهبردی بررسی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد خردوکلان حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

12-22-22-8602-86005

علیرضا شادمانی

ستاد

52

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در وضعیت اجتماعی حوضه آبخیز بارده

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-22-22-8801-88003

احمد حیدریان

ستاد

53

ارزیابی اثرات پروژه پخش سیلاب بر روی خصوصیات اکولوژیکی گیاهی زراعی،اقتصادی،اجتماعی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی منظقه و خصوصیات فنی مرتبط با طراحی سامانه عملیاتی در اراضی روستایی با استفاده از ارزیابی چند متغیره و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-22-22-89016

امیر سررشته داری

ستاد

54

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه لاهیجان گیلان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

55

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هراز مازندران)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

56

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه گراگان رود گرگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

باقر قرمزچشمه

ستاد

57

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه کارون لرستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

58

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هندیجان کهکیلویه و بویراحمد)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

59

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه حله بوشهر)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی جعفری اردکانی

ستاد

60

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه مند فارس)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

61

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه کل و مهران هرمزگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

62

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه بندرعباس هرمزگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

علی اکبر نوروزی

ستاد

63

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه مرکزی سمنان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

دادور لطف اله زاده

ستاد

64

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه هامون ماشکید بلوچستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

جکیده

04-29-29-90017

امیر سررشته داری

ستاد

65

بررسی الگوهای مشارکت مردمی در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز( مطالعه موردی زیدشت طالقان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-29-29-91124

احمد حیدریان

ستاد

66

ارزیابی دقت مدل VSM در برآورد عملکرد مزارع برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS- LASNDAST

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95002

علی اکبر نوروزی

ستاد

67

بررسی امکان پهنه بندی مزارع آلوده به بیماری بلاست با استفاده از طیف سنجی و داده های لندست 8

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95006

علی اکبر نوروزی

ستاد

68

مقایسه روش های میان یابی در تهیه نقشه حاصلخیزی مزارع( مطالعه موردی برنج)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95007

علی اکبر نوروزی

ستاد

69

مدیریت ریسك خشكسالی كشاورزی توسعه یك طرح اجرایی برای حوزه الموت استان قزوین

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-22-22-87023

احمد فاتحی مرج

ستاد

70

بررسی خشكسالی مرتعی كشور در سالهای 1386 الی 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-22-22-88101

احمد فاتحی مرج

ستاد

71

ارزیابی شاخص های CZI,Z,SPI,PN برای پهنه بندی خشکسالی مناطق مختلف اقلیمی کشور

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-29-29-90019

احمد فاتحی مرج

ستاد

72

بررسی نقش مدیریت منابع آب منطقه بر ایجاد و تشدید طوفانهای گردوغبار با استفاده از سنجش از دور

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-29-29-91002

بهرام ثقفیان

ستاد

73

ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای MODIS- LANDAST در تعیین پهنه تنش های دمایی روزانه در مزارع برنج

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

14-29-29-9551-95004

علی اکبر نوروزی

ستاد

74

بررسی كاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

76-0510306000-01

عبدالمجید فروغی

ستاد

75

بررسی پایداری دیواره های دریائی  خاك مسلح

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

77-0510300000-12

علی کرمی خانیکی

ستاد

76

طبقه بندی سواحل و تهیه بانك اطلاعات ساحلی كشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

77-0510300000-16

علی کرمی خانیکی

ستاد

77

بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای كشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500035000-07

احمد حسینی

ستاد

78

بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم آستانه و صفحات مستغرق در كنترل رسوب بار بستر آبگیرهای جانبی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

81-0500535000-03

علی اکبر عباسی

ستاد

79

بررسی تاثیر عوامل هندسی بر ارتفاع جزرومد در خورهای طویل(مطالعه مورد: خور ماهشهر)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-89001

علی کرمی خانیکی

ستاد

80

بررسی و امكان سنجی اصلاح اراضی دلتائی با توجه به منابع آب و خاك

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

82-0500635000-21

علی کرمی خانیکی

ستاد

81

تدوین زیربرنامه های روش های بیومهندسی حفاظت بستر و کناره آبراهه ها و مسیل ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-22-22-8604-86001

احمد حسینی

ستاد

82

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت و حفاظت ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

1-29-29-8932

علی کرمی خانیکی

ستاد

83

تدوین زیربرنامه راهبردی روشهای حفاظت سواحل

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-8932-89002

علی کرمی خانیکی

ستاد

84

تدوین زیربرنامه راهبردی مدیریت جامع مناطق ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-8932-89003

علیرضا  حبیبی

ستاد

85

بررسی تاثیر جزر و مد بر فرآیندهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-9004-90002

علی کرمی خانیکی

ستاد

86

بررسی تاثیر امواج بر فرآینهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-9004-90003

علی کرمی خانیکی

ستاد

87

بررسی مکانیزمها و عوامل وقوع فرآیندهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

1-29-29-9004

علی کرمی خانیکی

ستاد

88

بررسی كاربرد گونه های SALICORNIA در حفاظت خاكهای شور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

80-0500035000-02

داود نیک کامی

ستاد

89

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

داود نیک کامی

ستاد

90

تدوین زیربرنامه راهبردی مدیریت اراضی در بهینه سازی روش های حفاظت خاک

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86001

داود نیک کامی

ستاد

91

بررسی پسرفت كیفیت خاك با استفاده از مدل GLASOD در واحدهای كاری ‍‍‍ژئوپدولوژی و TMU در زیر حوزه هنام

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-22-22-87009

داود نیک کامی

ستاد

92

مدیریت فرسایش خاك و رسوبدهی در یكی از زیر حوزه های معرف رودزرد

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-22-22-87053

داود نیک کامی

ستاد

93

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های مركزی ایران(استان تهران)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88072

داود نیک کامی

ستاد

94

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال شرق ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88073

داود نیک کامی

ستاد

95

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های جنوب ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88074

داود نیک کامی

ستاد

96

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال غربی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88075

داود نیک کامی

ستاد

97

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های غربی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88076

داود نیک کامی

ستاد

98

طراحی وایجاد سیستم رایانه ای جستجوی داده های حوزه های آبخیز كشور

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

79-0500035000-01

ابراهیم حسینی چگینی

ستاد

99

بررسی بار بستر رودخانه های دو استان جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-22-22-88092

داود نیک کامی

ستاد

100

بررسی بار بستر رودخانه های دو استان جنوب كشور(استان آذربایجان غربی)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-22-22-88092

داود نیک کامی

ستاد

101

بررسی ویژگیهای طوفانهای سیستان و محاسبه بار رسوبی حمل شده توسط این طوفانها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و اندازه گیریهای صحرایی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-003-040000-01-0000-83004

فاضل ایرانمنش

ستاد

102

بررسی و ارزیابی و تدوین روش بهینه مدیریت فرسایش بادی و کاهش آلودگی مرتبط در استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

1-29-29-8803

فاضل ایرانمنش

ستاد

103

مطالعه پالئومورفولوژی  پهنه های  بادرفتی بخش غربی جلگه خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-89011

فاضل ایرانمنش

ستاد

104

بررسی نحوه بوجود آمدن روانآب و مطالعه سیل خیزی در مناطق خشك ونیمه خشك ایران

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

77-0510300000-09

فرود شریفی

ستاد

105

بررسی ارتباط فرآیندهای هیدرولوژیکی با تغذیه سفره های زیرزمینی بوسیله ردیاب های شیمیایی و ایزتوپی(مطالعه موردی:حوزه آبخیز هشتگرد)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-003-040000-06-0000-85011

فرود شریفی

ستاد

106

بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-29-29-8801-88003

نجفقلی غیاثی

ستاد

107

بررسی فرایندها و ظزفیت های  آبی کشور به کمک داده های اندازه گیری و شبیه سازی شده رایانه ای

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015

فرود شریفی

ستاد

108

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(گلستان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

فرود شریفی

ستاد

109

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(گیلان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

فرود شریفی

ستاد

110

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(مازندران)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

فرود شریفی

ستاد

111

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

فرود شریفی

ستاد

112

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه خواف خراسان جنوبی)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

فاضل ایرانمنش

ستاد

113

اطلس فرسایش و سیمای حوزه های  آبخیز کشور سنتز تلفیق و یکپارچه سازی داده ها

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-29-29-91120

فرود شریفی

ستاد

114

تدوین زیر برنامه راهبردی شناخت اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

12-22-22-9001-90002

فاضل ایرانمنش

ستاد

115

بررسی مقایسه روش دستی با روش GIS با بهره گیری ازمدل رقومی زمین در استخراج شبكه هیدروگرافی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

80-0500035000-11

شعبانعلی غلامی

ستاد

116

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

فرود شریفی

ستاد

117

ارزیابی پارامترهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک(قم)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900003

فرود شریفی

ستاد

118

تدوین زیربرنامه راهبردی بازیافت و اصلاح اراضی ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-8932-89006

حمید داودی

ستاد

119

زير برنامه شناخت و پایش عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوب زایی سازندهای حساس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86008

حمیدرضا پیروان

ستاد

120

بررسی و ارزیابی نتایج تحقیقات آبخیزداری به منظور ارایه راهکارهای مدیریت بهینه   حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-29-29-90021

احمد حیدریان

ستاد

121

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه سد یج و راش بلوچستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

حمیدرضا پیروان

ستاد

122

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه ارومیه آذربایجان غربی)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

حمیدرضا پیروان

ستاد

123

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوزه دریاچه نمک مرکزی)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

حمیدرضا پیروان

ستاد

124

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه قره قوم خراسان شمالی)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

حمیدرضا پیروان

ستاد

125

طراحی و توسعه یک نرم افزارGISبه منظور ذخیره سازی و بازیابی داده های مکانی و توصیفی رودخانه های کشور(استان چهارمحال وحوزه اترک خراسان)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-003-040000-05-0000-85021

محمود رضا طباطبایی

ستاد

126

شناخت و تفكیك سلول های رسوبی در خلیج فارس و دریای عمان بمنظور تحقیق در باره فرایندهای رسوبی ساحلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-22-22-87040

حمیدرضا معصومی

ستاد

127

بررسی عوامل زمین شناسی وژئومرفولوژی موثربرپدیده پیچانرود واثرات تبعی آن برپایداری رودخانه قزل ازون سفلی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

73-0510137000-07

حمیدرضا پیروان

ستاد

128

شناسائی و ارزیابی نهشته های كوارترنر استان سمنان بمنظور حفاظت آب و خاك در حوزه آبخیز

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

77-0510300000-07

جعفر غیومیان

ستاد

129

بررسی نقش توأمان ذوب برف و بارش باران در دبی اوج و حجم سیلاب در برخی از زیر حوزه های رودخانه كارون

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500335000-01

جهانگیر پرهمت

ستاد

130

بررسی و تعیین پارامترهای تلفات بارش و بارش مازاد در حوزه های معرف نُه استان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-02-0000-83009

جهانگیر پرهمت

ستاد

131

ارائه الگوی مناسب برای استخراج پهنه سیل از تصاویر ماهواره ای ETM و DEM

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-003-040000-02-0000-84050

جهانگیر پرهمت

ستاد

132

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

جهانگیر پرهمت

ستاد

133

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه4)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

جهانگیر پرهمت

ستاد

134

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه6)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

جهانگیر پرهمت

ستاد

135

تحلیل منطقه ای آبدهی و ضریب جریان در حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-003-300000-02-8402-84003

جهانگیر پرهمت

ستاد

136

بررسی بیلان آب و بهره برداری از آن در حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84001

جهانگیر پرهمت

ستاد

137

کاربرد مدل تک واقعه بارش-روانآب در ارزیابی کاربرد اراضی در تولید سیل در بالادست حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84002

جهانگیر پرهمت

ستاد

138

بررسی جامع برآورد منابع آب و تحلیل سیل و بهره وری از آب در حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

1-100-300000-02-8402-0000

جهانگیر پرهمت

ستاد

139

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات كاهش سیل خیزی حوزه های آبخیز كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

1-22-22-8607

جهانگیر پرهمت

ستاد

140

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روشهای كاهش سیل خیزی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8607-86002

مجید حیدری زاده

ستاد

141

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(آ-شرقی)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

جهانگیر پرهمت

ستاد

142

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(همدان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

هوشنگ بهروان

ستاد

143

فرایندها و ظرفیت های آبی در مناطق نیمه خشک

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900002

جهانگیر پرهمت

ستاد

144

فرایندها و ظرفیت های آبی در مناطق نیمه خشک(لرستان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900002

جهانگیر پرهمت

ستاد

145

ارزیابی پارامترهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک(اصفهان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900003

جهانگیر پرهمت

ستاد

146

شبیه سازی سیستم جریان آب زیر زمینی آبخوان دشت روانسر- سنجایی با استفاده از نرم افزار gms

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-29-29-93118

جهانگیر پرهمت

ستاد

147

تهیه  و توسعه اطلس و آماده سازی داده های زمانی و مکانی سیل در حوضه های رده هفت کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9451-94001

جهانگیر پرهمت

ستاد

148

بررسی و تحلیل خشكسالی هواشناسی در حوزه رودخانه كرخه

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-22-22-8701

جهانگیر پرهمت

ستاد

149

تدوین زیر برنامه راهبردی شناخت شواهد تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

12-22-22-9001-90001

هوشنگ بهروان

ستاد

150

واسنجی مدل های تجربی برآورد رسوبدهی از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

01-29-29-8902

محمود عربخدری

ستاد

151

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درایستگاههای پخش سیلاب

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-8101-81003

کورش کمالی

ستاد

152

واسنجی مدل  تجربی MPSIAC و PSIAC از طریق بررسی رسوبات مخازن بندهای کوچک درشمال شرقی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

01-29-29-8902-89007

محمود عربخدری

ستاد

153

پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامترهای موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان ایلام،خوزستان و بوشهر

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-9007

مرتضی خداقلی

ستاد

154

واسنجی مدل  تجربی MPSIAC و PSIAC از طریق بررسی رسوبات مخازن بندهای کوچک درحوضه های مرکزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

01-29-29-8902-89006

محمود عربخدری

ستاد

155

واسنجی مدل  تجربی MPSIAC و PSIAC از طریق بررسی رسوبات مخازن بندهای کوچک درغرب و شمال غرب ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

89002-8902-29-29-01               

محمود عربخدری

ستاد

156

ارزیابی فنی و اقتصادی دروازه های احداث شده در طرحهای پخش سیلاب بمنظور تهیه دستورالعمل های طراحی واجرائی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

79-0500035000-04

جلیل وهابی

ستاد

157

ارزیابی بهره برداری ازجریانات زیرسطحی بوسیله احداث سدزیرزمینی (كوهزر-دامغان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

S81-0500435000-01

جواد طباطبائی یزدی

ستاد

158

بررسی رابطه بین میزان دبی طراحی و وسعت عرصه پخش سیلاب بمنظور بهینه سازی مؤلفه های طراحی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500435000-05

جلیل وهابی

ستاد

159

طبقه بندی نهشته های كواترنری مناسب برای پخش سیلاب در سطح كشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-003-040000-06-0000-83038

جلیل وهابی

ستاد

160

بررسی آستانه شروع و میزان روانآب سطحی با استفاده از دستگاه شبیه سازباران (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-003-040000-02-0000-84053

جلیل وهابی

ستاد

161

تدوین برنامه راهبردی بهره برداری از سیلاب و توسعه منابع كوچك آبی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

1-22-22-8701

میرمسعود خیرخواه

ستاد

162

تدوین زیربرنامه راهبردی  توسعه و بهینه سازی روش های نوین عیربومی بهره برداری از سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

12-22-22-8701-87006

جلیل وهابی

ستاد

163

شبیه سازی تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه بزرگ کرخه

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

1-22-22-87037

عبدالمحمد غفوری

ستاد

164

بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذاری سرریزهای جانبی پخش سیلاب

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-22-22-88067

محمدصادق جلال الدینی

ستاد

165

ارزیابی تاثیر رانش زمین بر بار رسوبی حوضه ها با تاکید بر داده های متناظر دبی آب-دبی رسوب

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-29-29-88008

محسن شریعت جعفری

ستاد

166

بررسی اثرات كیفیت سیلاب ورودی بر عملكرد پخش سیلاب در استانهای آذربایجان شرقی و غربی - هرمزگان و یزد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-88095

مسعود گودرزی

ستاد

167

بررسی میزان تبادل رودخانه با جریان زیرقشری با استفاده مدل فیزیکی در شرایط ماندگار

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-22-22-88100

مجید حیدری زاده

ستاد

168

مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در منطقه ماشکید استان سیستان و بلوچستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-89008

میرمسعود خیرخواه

ستاد

169

بررسی دقت تصاویر ماهواره ای TRMN و رادار زمینی هواشناسی در برآورد مقدار بارش سه روزه و بیشتر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

14-29-29-9551-95005

مجید حسینی

ستاد

170

بررسی و تدفیق  شاخص سطح برگ گیاه برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های میدانی

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-29-29-9551-95001

محمدجعفر سلطانی

ستاد

171

تدوین برنامه راهبردی بررسی ابعاد مختلف پدیده تغییر اقلیم و منابع طبیعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

1-22-22-9001

مسعود گودرزی

ستاد

172

تدوین زیر برنامه راهبردی بررسی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

12-22-22-9001-90003

مجید حسینی

ستاد

173

ارزیابی تأثیرات ناشی از ریسک وقوع پدیده دگرگونی اقلیمی روی منابع آب سطحی(مطالعه موردی رودخانه کرخه تا محل سد)

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-22-22-90002

مسعود گودرزی

ستاد

174

کاربرد روش ریز مقیاس کردن آماری در برآورد تغییر اقلیم حوضه (مطالعه موردی حوضه کرخه تا محل سد کرخه)

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-22-22-90003

مسعود گودرزی

ستاد

175

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88015

مهدی حبیبی

ستاد

176

بررسی آزمایشگاهی کابرد صفحات مستغرق در افزایش راندمان رسوبگیری حوضچه های رسوبگیر کردابی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-90002

مجتبی صانعی

ستاد

177

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده توام صفحات مستغرق و آبشکن در جلوگیری از ورود رسوبات به دهانه آبگیر

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-89031

مجتبی صانعی

ستاد

178

بررسی تغییرات مکانی و زمانی غلظت فلزات سنگین حمل شده توسط رسوبات معلق در بازه وسطی رودخانه دز

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-90023

محمود عربخدری

ستاد

179

بررسی آستانه مساحت - شیب در فرسایش آبکندی در ایران ( فاز 1 استانهای گلستان، فارس، زنجان و مرکزی)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-29-29-9002

مجید صوفی

ستاد

180

تدوین راهبردهای حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی و کنترل رسوب کشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-29-29-92117

محمود عربخدری

ستاد

181

بررسی تاثیر طول شیب بر فرسایش یک خاک سنگین با فلوم آزماشگاهی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-91121

محمود عربخدری

ستاد

182

تدقيق ارقام فرسايش آبي و تعيين مقدار مجاز آن در كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

14-29-29-9151

محمود عربخدری

ستاد

183

تدقیق ارقام فرسایش خاک برآوردشده در سطح کشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

14-29-29-9151-91003

محمود عربخدری

ستاد

184

آرایش مکانی اقدامات کنترل سیلاب در منشاء تولید رواناب در حوضه آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

14-29-29-9010

محمد رستمی

ستاد

185

شبیه سازی گزینه های کنترل سیل با استفاده از مدل ارتقاء یافته ریاضی بارش- رواناب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

14-29-29-9010-900003

محمد رستمی

ستاد

186

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه سفیدرود زنجان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

محمود عربخدری

ستاد

187

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه ارس اردبیل)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

محمود عربخدری

ستاد

188

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور( حوزه انزلی گیلان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

محمود عربخدری

ستاد

189

بررسی پایدارسازی کناره رودخانه با استفاده از عملیات بیولوژیک

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-89019

مسعود ساجدی سابق

ستاد

190

ترمیم و اصلاح شبكه های هیدروگرافی رقومی گسسته در مناطق كوهستانی و دشتی با توسعه یك مدل شی گرا در محیط GIS

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-22-22-87027

محمود رضا طباطبایی

ستاد

191

بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش  رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88018

مهدی حبیبی

ستاد

192

بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88017

مهدی حبیبی

ستاد

193

بررسی تاثیر جریانهای کرانه ای بر فرآیندهای رسوبی در مصبها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-29-29-9004-90001

مهدی حبیبی

ستاد

194

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات بستر کانال آبرسان بر ضریب آبگذری سرریزهای جانبی در پروژه های پخش سیلاب

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-91113

مهدی حبیبی

ستاد

195

شبیه سازی عددی اثر متقابل جریان عبوری از روی سرریزها جانبی با انتقال رسوب کف و تغییرات مورفولوژیکی بستر کانالهای پخش سیلاب

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-91120

محمد رستمی

ستاد

196

بررسی مشخصات هندسی لوله مکش بر راندمان تخلیه رسوب در روش هیدروساکشن

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-91121

مجتبی صانعی

ستاد

197

بهنیه سازی ضرائب منحنی سنجه ی رسوب ایستگاه های هیدرومتری حوضه های منتخب کشور با استفاده از الگوریتم های تکاملی و شبکه عصبی بدون ناظر در حوضه های دریاچه نمک

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-94128

محمود رضا طباطبایی

ستاد

198

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

مجید صوفی

ستاد

199

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز1)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

81-0500114000-06

مجید صوفی

ستاد

200

تدوین زیربرنامه شناخت و پایش عوامل موًثر در ایجاد فرسایش خندقی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86001

مجید صوفی

ستاد

201

تدوین زیر برنامه شناخت و ارزیابی مدل های فرسایش و رسوب و توسعه آنها

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86006

منصور پاره كار

ستاد

202

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندق های ایران (فاز3)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-86016

مجید صوفی

ستاد

203

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه7)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

مجید حیدری زاده

ستاد

204

کاربرد مدل تک واقعه بارش-روانآب در ارزیابی کاربرد اراضی در تولید سیل در بالادست حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84002

مجید حیدری زاده

ستاد

205

تعیین سطوح هم پیمایش جریان در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-8805-88002

محمود رضا طباطبایی

ستاد

206

طراحی و ساخت بلوكهای آبشیرین كن خورشیدی شناور(فاز اول امكان یابی و ارزیابی)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-22-22-88099

مجید حیدری زاده

ستاد

207

بررسی مدلیزاسیون پتانسیل آب های زیر سطحی آبراهه های منتهی به مرزهای جنوب و خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8808-88003

مجید حسینی

ستاد

208

شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب(زنجان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

014-29-29-9015-900001

مجید حسینی

ستاد

209

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوضه آبخیز بارده

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-22-22-8801-88002

محمد روغنی

ستاد

210

بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوزه هامون هیرمند سیستان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90017

محمود رضا طباطبایی

ستاد

211

بررسی و تحلیل آنالیز هزینه و سود پرو ژه های حفاظت خاک و آبخیزداری در بالا دست و پایین دست حوزه

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-29-29-91120

مجید حسینی

ستاد

212

شبیه سازی بیلان آبی در حوضه بزرگ کرخه

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

12-22-22-87037-8701

مجید حسینی

ستاد

213

تحلیل فراوانی منطقه ای حداکثر دوره خشکسالی سالانه با استفاده گشتاورهای خطی در ایران

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-22-22-88104

مجید حیدری زاده

ستاد

214

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روش های حفاظت خاک در فرسایش توده ای

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86002

محسن شریعت جعفری

ستاد

215

بررسی امكان كاربرد تكنیك الكتروسیتیك در وارد كردن یون مقاوم ساز به خاك 

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-22-22-88097

محمدهادی داودی

ستاد

216

پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامترهای موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های کردستان و کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-9009

مهران لشنی زند

ستاد

217

پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامترهای موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های لرستان،مرکزی و همدان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-9010

مهران لشنی زند

ستاد

218

طراحی و ساخت دستگاه حسگر رطوبت سنج موج بر(TDRبازتاب سنج حوزه زمانی)قابل دفن در خاک

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-29-29-900016

میرمسعود خیرخواه

ستاد

219

بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی وهیدرولوژیكی در ایستگاههای پخش سیلاب بر آبخوان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500335000-11

مسعود گودرزی

ستاد

220

دورسنجی محلهای مناسب جهت احداث سدزیرزمینی در آبراهه های مناظق آذرین (مطالعه موردی دامنه شمالی کوههای کرکس)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-003-040000-06-0000-84007

میرمسعود خیرخواه

ستاد

221

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه3)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

محمدحسین مهدیان

ستاد

222

کاربرد مدل تک واقعه بارش-روانآب در ارزیابی کاربرد اراضی در تولید سیل در بالادست حوزه کرخه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-300000-02-8402-84002

عبدالمحمد غفوری

ستاد

223

شناخت فرایندهای اساسی سیكل هیدرولوژیكی با استفاده از مدل پیوستهSWATدرحوزه طالقان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-22-22-86013

عبدالمحمد غفوری

ستاد

224

مكانیابی پخش سیلاب با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در منطقه شهریاری استان یزد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-22-22-88070

میرمسعود خیرخواه

ستاد

225

تهیه اطلس اراضی مستعد برای احداث سامانه های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-29-29-89036

محمدجعفر سلطانی

ستاد

226

راهكارهای جلب مشاركت مردمی در كنترل آلودگی ها

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-22-22-87006

میرمسعود خیرخواه

ستاد

227

مدیریت جامع كنترل و كاهش فرسایش و رسوب ورودی به مخزن سددز با تأكید بر الگوی بهینه مدیریت حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

1-22-22-8702

میرمسعود خیرخواه

ستاد

228

طراحی سازمان متولی كاهش فرسایش و رسوب حوزه سد دز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

12-22-22-8702-87004

میرمسعود خیرخواه

ستاد

229

شناسنامه دار کردن حوزه های آبخیز کشور(حوزه پیشاهنگ: حوزه آبخیز خزر)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

04-29-29-90005

میرمسعود خیرخواه

ستاد

230

ارائة طرح راهنمای ساماندهی رودخانه ها ی پیچانرودی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500035000-12

مهدی حبیبی

ستاد

231

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت و حفاظت آبراهه ها و مسیل ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

1-22-22-8604

مهدی حبیبی

ستاد

232

تدوین زیربرنامه روش های مدیریت و مهندسی سیل در آبراهه ها و مسیل ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

12-22-22-8604-86004

محمدهادی داودی

ستاد

233

بررسی آزمایشگاهی محدوده تأثیر برداشت شن و ماسه بر پروفیل بستر رودخانه

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-22-22-88096

محمدهادی داودی

ستاد

234

افزایش مقاومت خاك با استفاده از مخلوط آهك و خاكستر بادی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-22-22-88098

محمدهادی داودی

ستاد

235

بررسی آزمایشگاهی زاویه پایدار سواحل چندلایه رودخانه ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-22-22-88079

محمدهادی داودی

ستاد

236

بررسی و شناخت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88016

مهدی حبیبی

ستاد

237

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88011

مسعود ساجدی سابق

ستاد

238

بررسی آزمایشگاهی اثر غیریکنواختی دانه بندی رسوبات در تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه های عریض

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-29-29-90001

مسعود ساجدی سابق

ستاد

239

بررسی آزمایشگاهی افزایش راندمان تخلیه مواد جامد در بستر حوضچه استوانه ای شکل پرورش ماهی به کمک صفحات مستغرق

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده