آذربایجان غربی

ردیف

عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

مجری

استان

 

1

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان آذربایجان غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

82-0500202000-02

عباس احمدی

آ-غربی

2

برآورد رسوبدهی سرشاخه ها با استفاده ازاندازه گیری رسوب در سدهای كوچك:مطالعه موردی سرشاخه های منتخب استان آ-غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

79-0500002000-03

ابراهیم بروشكه

آ-غربی

3

مقايسه روشهاي كاهش تبخير از سطح خاك در سامانه‌هاي آبگير از طرح محوري بهينه سازي سيستم هاي ذخيره نزولات آسماني

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

81-0500202000-02

ابراهیم خواجه ای

آ-غربی

4

بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوزه های آبخیز قطور

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-065-040000-03-0000-83025

ابراهیم بروشكه

آ-غربی

5

پایش وتجزیه وتحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب درایستگاه های تحقیقاتی پخش سیلاب تسوج،پلدشت،دهلران وکاشمر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-22-22-86009

ابراهیم بروشكه

آ-غربی

6

بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88043

ابراهیم بروشكه

آ-غربی

7

بررسی روند تغییرات مکانی رودخانه ها با استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات جفرافیائی و سنجش از دور(مطالعه موردی رودخانه زرینه)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

82-0500502000-05

ابراهیم بروشكه

آ-غربی

 8

تحقیق در زمینه تلفیق روشهای ساختمانی یا بیولوژیكی در حفاظت كناری رودخانه نازلو ارومیه

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

76-0510302000-01

ابراهیم خواجه ای

آ-غربی

9

تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان آذربایجان غربی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

79-0500002000-04

جواد خانی سلطان آبادی

آ-غربی

10

بررسی تغییرات هواشناسی و هیدرولوژیكی در ایستگاه پخش سیلاب آبخوان پلدشت

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

82-0500502000-04

جواد خانی سلطان آبادی

آ-غربی

11

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان آ.غربی

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500002000-01

جواد خانی سلطان آبادی

آ-غربی

12

بررسی وتعیین روابط عمق-سطح ومدت بارش در استان آ-غربی ، آ-شرقی واردبیل

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

79-0500002000-05

منصور مهدیزاده یوشانلویی

آ-غربی

13

بررسی كاربرد سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب قنوات مطالعه موردی قنات مسیل روستای صوفی ماكو

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500402000-08

مهدی جعفری باری

آ-غربی

14

پایش و بررسی عملكرد سازه های آبگیری در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان پلدشت

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500402000-09

مهدی جعفری باری

آ-غربی

15

بررسی امکان پذیری احداث سد زیرزمینی برای جلوگیری از نفوذ جبهه آب شور به مرزهای آب شور و شیرین

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-065-040000-06-0000-84037

مهدی جعفری باری

آ-غربی

16

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب استان آذربایجان غربی

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

82-0500202000-01

میرطاهر قائمی

آ-غربی

17

بررسی نقش گونه های مرتعی مستقر بر روی سازندهای مارنی در کنترل فرسایش مطالعه موردی ( شهرستان خوی)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-36-29-94136

رضا سکوتی اسکویی

آ-غربی

24

ارزیابی مدل‌‌تجربي FSM در برآورد رسوبدهی معلق با استفاده از آمار رسوب در برخی حوزه‌های آبخیز استان آذربایجان غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 95119-29-36-2 ابراهیم بروشکه آ-غربی
25 طبقه بندي و تعيين شاخص هاي فرسايش پذيري مارن هاي استان آذربايجان غربي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 04-0500202000-82 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
26 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغییرات حاصلخیزی خاک در ايستگاه پخش سيلاب پلدشت مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81002-8101-01-040000-100-0 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
27 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغییرات نفوذ پذیری خاک در ايستگاه پخش سيلاب پلدشت مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81001-8101-01-040000-100-0 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
28 بررسی و تعیین مناسبترین شاخص هاي فرسایندگی باران در استان آذربايجان‌غربي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 85020-0000-01-040000-100-0 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
29 بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال غربی ایران مطالعه موردي حوزه آبخيز قوشچي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 88075-22-22-0 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
30

بررسی میزان فرسایش مجاز خاک در ايران

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 91002-9151-29-29-14 رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
31 بهینه‌سازی مدیریت آب و خاک در حوزه آبخيز خلیفتان روضه چای مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

290095128-36-4

رضا سکوتی اسکویی آ-غربی
32 بررسي و مقايسه روش هاي برآورد رسوبدهي در آبخيزهاي كوچك، مطالعه موردي سرشاخه‌هاي حوزه‌هاي آبخيز آذربايجان غربي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 03-0500102000-82 ابراهيم بروشکه آ-غربی
33 مدل‌سازی فرونشست دشت ارومیه  با استفاده از الگوریتم‌های تداخل‌سنجی تفاضلی راداری و یادگیری ماشین مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 2-36-29-018-000419 بهرام چوبین آ-غربی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0