اصفهان

ردیف

عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

مجری

استان

 

1

بررسی دقت و سرعت تهیه نقشه های فرسایش با روشهای مبتنی بر داده های سنجش از دور حوزه دستكن اصفهان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500103000-01

فیض ا... رهنما

اصفهان

2

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنها در استان اصفهان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-067-040000-01-0000-83023

فرزاد حیدری

اصفهان

3

تأثیر تغییر كاربری اراضی مرتعی به دیم بر شاخض های كیفیت در منطقه فریدن اصفهان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-38-22-87020

فرزاد پارسادوست

اصفهان

4

بررسی تأثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86003

فرزاد پارسادوست

اصفهان

5

طبقه بندی نهشته های کواترنر با استفاده از داده های ماهواره ای Radarsat و  Aster (مطالعه موردی بخشی از دشت سگزی)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-067-040000-01-0000-84006

کورش شیرانی

اصفهان

6

پهنه بندی حساسیت نسبت به فرسایش خندقی با استقاده از مدل احتمالی حداکثر آنتروپبی جنوب استان اصفهان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

24-38-29-017-970395

کورش شیرانی

اصفهان

7

تحلیل روند گذشته و پیش بینی آینده خشکسالی در استان اصفهان

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-38-22-8917

مرتضی خداقلی

اصفهان

8

اندازه گیری فرسایش ورواناب در اراضی دیم واثر آیش وبایر رها شده

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

71-0510303000-01

محمود متین

اصفهان

9

ارزیابی کیفی طرح های اجرا شده مهار سیلاب در رودخانه های استان اصفهان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500003000-05

محمود متین

اصفهان

10

پیش بینی خشكسالی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبكه عصبی مصنوعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

0-22-22-88057

مرتضی خداقلی

اصفهان

11

واسنجي روش منطقي در بر آورد دبي سيلاب در بخشي از حوضه بزرگ سد گلپايگان با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

80-0500003000-04

ناهید كاوه زاده

اصفهان

12

مکان یابی سدهای زیر زمینی در حوضه آبی دق سرخ

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-38-29-95104

سینا صلحی

اصفهان

13

بررسی رابطه بین شدت بارندگیهای كوتاه مدت با رواناب وفرسایش

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

73-0510303000-01

ذبیح ا... اسكندری

اصفهان

14

بررسی تأثیر رسوبات پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیكی و شیمیائی خاك ایستگاه پخش سیلاب باغ سرخ شهررضا

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-067-040000-01-0000-83024

ذبیح ا... اسكندری

اصفهان

15

بررسي فرونشست زمين در دشت نجف آباد اصفهان با استفاده از تکنيک تداخل سنجي تفاضلي راداري (DInSAR)

(1397-1398)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 24-38-29-006-970156 کورش شیرانی اصفهان
16 ارزیابی کارایی فن تداخل سنجی تفاضلی راداری DINSAR و پراکنش کننده های دائمی PSINSAR در شناسایی و پایش لغزشها مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 94120-29-38-0 کورش شیرانی اصفهان
17

تهيه و بررسي نمودارهاي گل‌ماسه در مناطق خشك و بياباني استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 90003-8803-29-29-12 ذبیح ا... اسكندری اصفهان
18

بررسی ویژگی­ها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه­های مستعد برای احداث سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88003- 8801- 29- 29- 0 فرزاد حیدری اصفهان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0