ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان ایلام

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500127000-02

ایوب پیرانی

ایلام

2

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

ایاد اعظمی

ایلام

3

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

ایاد اعظمی

ایلام

4

بررسی مدلیزاسیون پتانسیل آب های زیرسطحی منتهی به مرزهای جنوب خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8808-88003

ایاد اعظمی

ایلام

5

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان ایلام

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

74-0510327909-01

ایوب پیرانی

ایلام

6

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب دهلران(ایلام)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

82-0500227000-01

علی نجفی فر

ایلام

7

پایش وتجزیه وتحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب درایستگاه های تحقیقاتی پخش سیلاب تسوج،پلدشت،دهلران وکاشمر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-22-22-86009

جعفر رضایی

ایلام

8

بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-22-22-88043

محمد رضا جعفری

ایلام

9

ارزیابی نقش مشاركت روستائیان در فعالیت های آبخیزداری استان ایلام

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-39-22-87017

محمد رضا جعفری

ایلام

10

مقایسه شبیه سازی رسوب با استفاده از منحنی های سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی( مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدار خوش، استان ایلام)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-39-29-91121

شمس ا... عسگری

ایلام

11

بررسی و شناحت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های استان ایلام

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88020

شمس ا... عسگری

ایلام

12

بررسی و شناخت ویژگیهای فرسایش رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88022

شمس ا... عسگری

ایلام

13

بررسی و شناحت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88021

شمس ا... عسگری

ایلام

14

بررسی و شناحت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88019

شمس ا... عسگری

ایلام

15

ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور دستیابی به روش مناسب در حوزه آبخیز گاوی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-39-29-93099

ایاد اعظمی

ایلام

16

بررسی گون های مرتعی مستقر بر سازندهای مارنی در کنترل فرسایش مطالعه موردی شهرستان ایلام

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-39-29-95107

شمس ا... عسگری

ایلام

17

تهیه اطلس اراضی مستعد برای احداث سامانه های پخش سیلاب( مطالعه موردی استان ایلام)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-39-29-93121

محمد رضا جعفری

ایلام

18

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب دشت موسيان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده  81002- 8101- 01- 040000- 100- 0 رضا سلیمانی ایلام
19

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات ميزان نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب دشت موسيان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 0-100-040000-01-8101-81002 رضا سلیمانی ایلام
20 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاك در ايستگاه پخش سيلاب دشت موسيان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81003-8101-01-040000-100-0 رضا سلیمانی ایلام
21 شناسایی و اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح­های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه­ های آبخیز منتخب استان ایلام) مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 0-39-29-030-970614 محمد رضا جعفری ایلام
22

بررسی نقش گونه های مرتعی مستقر بر سازندهای مارنی درکنترل فرسایش، مطالعه موردی شهرستان ایلام

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 95107-29-39-2

شمس ا... عسگری

ایلام

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0