بوشهر

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب  اهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81002

علی جعفری

بوشهر

2

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب  اهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

علی جعفری

بوشهر

3

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های جنوب ایران(بوشهر)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-88074

علی جعفری

بوشهر

4

بررسی تأثیر سیستم های استحصال آب بارش باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک عرصه های پخش سیلاب جنگل و باغات دیم

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

04-22-22-89021

علی جعفری

بوشهر

5

بررسی و شناخت ویژگیهای عمومی رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88031

علی جعفری

بوشهر

6

بررسی و شناخت ویژگیهای سازه های رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88028

علی جعفری

بوشهر

7

بررسی و شناخت ویژگی فرسایش روخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88030

علی جعفری

بوشهر

8

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

علی جعفری

بوشهر

9

بررسی ویژگیهای مورفوكلیماتیك آبكندهای استان بوشهر

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500023000-01

غلامرضا راهی

بوشهر

10

بررسی پارامترهای بیلان آبی حوضه های منتهی به مرزهای جنوب غربی و خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

  چکیده

01-22-22-8808-88001

غلامرضا راهی

بوشهر

11

بررسی ویژگیهای سواحل استان بوشهر

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

81-0500606000-03

غلامرضا راهی

بوشهر

12

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

  چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

غلامرضا راهی

بوشهر

13

مطالعه تأثیر پخش سیلاب در تحولات كمی وكیفی پوشش گیاهی شهرستان تنگستان

مدیریت حوزه های آبخیز

  چکیده

77-0510323000-01

حسن خسروانیان

بوشهر

14

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی در استان بوشهر و راهکار های مقابله

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-40-22-89006

نوذر منفرد

بوشهر

15

استفاده از مدلهای ریاضی ANSWERS در پیش بینی روان آب وفرسایش خاك از حوزه كشاورزی استان بوشهر

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

73-0510323000-03

سیف ا... امین

بوشهر

16

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب  اهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-8101-81003

علی جعفری

بوشهر

17 جمع آوری و بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان بوشهر مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 02-051323000-73 ناصر خلیلی بوشهر
18

بررسي و ارزيابي اقتصادي و اجتماعي عمليات سازه‌اي و بيولوژيك سنتي و نوين حفاظت آب و خاك در استان بوشهر

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 01-0500023000-79 غلامرضا راهي بوشهر
19 بررسي و شناخت ويژگي‌هاي پوشش گياهي حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌هاي استان بوشهر مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 88029-29-29-0 علي جعفري بوشهر

20

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرحهای آبخیزداری - مطالعه موردی حوزه های آبخیز منتخب بوشهر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

0-40-29-021-970489

علی جعفری

بوشهر


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0