تهران

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

منشأیابی رسوبات ریزدانه آبخوان شهیدهادی احمدی پاكدشت با استفاده از عناصر نادر خاكی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500207000-02

عباس عطاپورفرد

تهران

2

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

داود نیک کامی

تهران

3

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی فعالیت های آبخیزداری انجام شده درحوزه های آبخیز تاروبار دماوند

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-070-040000-03-0000-84052

حبیب اله مهدوی وفا

تهران

4

بررسی نقش گونه هاي گیاهی مستقر بر روي سازندهای مارني درکنترل فرسایش،مطالعه موردی شهرستان ورامین

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 960319 -011-29-41-2

رحمان شریفی

تهران
5

بررسي‌ اثرات‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ فعاليتهاي آبخيزداري انجام شده در حوزه آبخيز حبله رود استان تهران

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده

2-41-29-031-960872

حبیب اله مهدوی وفا تهران
6

شناسايي و اولويت‌بندي مسائل و مولفه‌هاي مديريتي و برنامه ريزي حوضه آبخيز سد ماملو استان تهران

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده

24-41-29-040-971317

حبیب اله مهدوی وفا تهران
7 بررسی و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی منابع طبیعی و کشاورزی استان تهران با استفاده از داده های ماهواره ای  مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 2-41-29-022-990468 پژمان رودگرمی تهران
8 بررسی کارایی شاخص های سنجش از دوری در ارزیابی مکانی- زمانی خشکسالی کشاورزی(پوشش گیاهی-مرتعی ودیم) در استان تهران خشکسالی و تغییراقلیم چکیده 2-01-29-032-990759

علی اکبر دماوندی

تهران

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0