خراسان جنوبی

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88093

مرضیه تابع

خراسان جنوبی

2

بررسی و شناخت ویژگیهای عمومی رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88013

مرضیه تابع

خراسان جنوبی

3

بررسی و شناخت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88012

مرضیه تابع

خراسان جنوبی

4

بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88014

مرضیه تابع

خراسان جنوبی

5

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88011

مرضیه تابع

خراسان جنوبی


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0