ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

علیرضا اسلامی

خراسان رضوی

2

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان کاشمر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-072-040000-06-0000-84020

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

3

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-072-040000-06-0000-84019

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

4

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه5)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

5

بررسی پایداری سازه های مكانیكی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88004

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

6

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88001

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

7

بررسی تأثیر پساب ناشی از مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر كیفیت آب رودخانه سررود كلات

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-43-22-88086

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

8

تعیین معیارها و دستورالعمل های طراحی سدهای زیرزمینی در شرایط مختلف کشور(بررسی موردی در نه استان منتخب)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-43-29-8801-88001

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

9

بررسی مشکلات فنی بند ساز بمنظور ارائه راهکار( مطالعه موردی شهرستان گناباد)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-43-29-92130

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

10

بررسی تاثیر عملات بیولوژیکی بر ضریب رواناب د رحوزه کاخک گناباد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-43-29-93120

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

11

بررسی رابطه ویژگیهای فیزیكی وشیمیائی خاك با پوشش گیاهی بر روی سازندهای مارنی منطقه سبزوار

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

81-0500209000-05

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

12

بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوزه  آبخیز سد شهید یعقوبی(زیر حوزه كامه)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

82-0500205000-08

بهرام محمدی گلرنگ

خراسان رضوی

13

ارزیابی اقتصادی عملیات بیولوژیكی آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز كاخك

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-43-22-88088

علی باقریان کلات

خراسان رضوی

14

بررسی و بهینه سازی روشهای تعیین محل و فاصله بین بندهای اصلاحی در آبخیزهای مناطق خشک و نیمه خشک

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-072-040000-05-0000-84035

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

15

بررسی تأثیر بندهای اصلاحی احداث شده در کنترل رسوبات ریزدانه(مطالعه موردی یکی از آبراهه های شاخص در بالادست سدکارده)

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-072-040000-05-0000-85019

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

16

بررسی و ارائه طرح كنترل فرسایش كناری رودخانه گوش و بهره در بالادست كارده

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-43-22-88050

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

17

بررسی و تعیین روابط ریاضی و هیدرولیكی ضریب زبری رودخانه های منتخب استان خراسان رضوی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-43-22-88085

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

18

بررسی پایداری کناره های رودخانه های منتخب استان و اولویت بندی عوامل موثر در تخریب دیواره ها

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-43-29-93119

علی اکبر عباسی

خراسان رضوی

19

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب سبزوار

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

82-0500205000-06

ابراهیم خسروجردی

خراسان رضوی

20

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاك در استان خراسان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

73-0510305909-02

عبدالصالح رنگ آور

خراسان رضوی

21

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب سبزوار

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

حسین فرزانه

خراسان رضوی

22

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب بیرجند

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

حسن انگشتری

خراسان رضوی

23

بررسی كاربرد سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب چشمه ها(مطالعه موردی چشمه رودخانه گرماب-گلستان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-072-040000-06-0000-83026

حسین حیدری

خراسان رضوی

24

بررسی مقدماتی امكان ایجاد و توسعه فضای سبز شهری با استفاده از سیستم سطوح آبگیر باران

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

14-43-22-8808-88001

حسین توکلی

خراسان رضوی

25

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سبزوار

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81003

حسین فرزانه

خراسان رضوی

26

بررسی امکان سنجی استحصال و استفاده از باران برای تأ مین آب جهت کشت گندم دیم به روش External and Internal Catchment در آبخیزهای نیمه خشک(مطالعه موردی،ایستگاه تحقیقاتی طرق مشهد)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-072-040000-03-0000-84010

جواد طباطبائی یزدی

خراسان رضوی

27

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب بیرجند

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

82-0500205000-05

محمد زادبر

خراسان رضوی

28

بررسی نقش عوامل انسانی و طبیعی در موفقیت طرحهای بیولوژیک آبخیزداری در حوزه کاخک از دیدگاه کارشناسان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-43-29-94131

رضا باقریان

خراسان رضوی

29

بررسی وتعیین روابط عمق-سطح ومدت بارش در استان خراسان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

79-0500005000-04

رضا غفوریان

خراسان رضوی

30

بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-29-29-8801-88003

رضا غفوریان

خراسان رضوی

 31

پیش بینی خشكسالی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبكه عصبی مصنوعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

0-22-22-88057

رضا غفوریان

خراسان رضوی

32

بررسی میزان نفوذ آب در بستر رودخانه های منتخب استان خراسان رضوی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

4-43-22-88034

رضا غفوریان

خراسان رضوی

33

بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاك از طریق پایش در ایستگاه پخش سیلاب گناباد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500109000-03

محمد طباطبائی یزدی

خراسان رضوی

34

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها و مسیلهای حوزه آبخیز قره قوم

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500005000-05

محمدجواد احمدیان یزدی

خراسان رضوی

35

بررسی و ارزیابی عملكرد فنی طرح آبخیزداری سد كارده

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

82-0500205000-02

محمد طباطبائی یزدی

خراسان رضوی

36

تحقیق پیرامون روشهای شناسائی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از RS&GIS

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

80-0500005000-03

ابوالقاسم دادرسی

خراسان رضوی

37

ارزیابی راندمان کاربرد چند نوع پوشش برای افزایش روانآب حاصل از بارندگی(مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مشهد-طرق)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

2-072-040000-03-0000-85002

جواد طباطبائی یزدی

خراسان رضوی

39

بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرزی در سریزهای گابیونی شیبدار

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-43-29-004-970154

حسین رجایی

خراسان رضوی

40

بررسی آزمایشگاهی اثر سازه های اصلاحی چکدم های گابیونی بر دبی پیک سیلاب رودخانه

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-43-29-003-970153

حسین رجایی

خراسان رضوی

41

تعیین ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه پهن گابیونی

مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 980324-024-29-43-2 حسین رجایی خراسان رضوی
42

ارزیابی تغییرات نسبت تحویل رسوب بر پایه داده­ها در مقیاس کرت و حوضه کوچک در آبخیز سنگانه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 961212-040-29-43-2 حمزه نور خراسان رضوی
43 بررسي‌ و  تعيين روابط عمق، مساحت و تداوم بارش در استان خراسان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 04 0500005000 - 72 رضا غفوریان خراسان رضوی
44 بررسي ميزان نفوذ آب در بستر رودخانه‌هاي منتخب استان خراسان رضوي مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 88034-22-43-4 رضا غفوریان خراسان رضوی
45 پيش‌بيني خشکسالی با استفاده از سيگنال‌هاي اقليمي و شبكه عصبي مصنوعی-  منطقه شمال شرق کشور خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88057-22-22-0 رضا غفوریان خراسان رضوی
46

بررسی ویژگی‌ها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفضیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه‌های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88003-8801-29-29-01 رضا غفوریان خراسان رضوی
47

 شناسایی و اولويت‌بندي عوامل موثر بر عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده

 970647-032-29-43-0

حمزه نور خراسان رضوی
48

بررسي امكان احداث سد زيرزميني با هدف مديريت منابع آب چشمه هامطالعه موردي: چشمه رودخانه گرمآب ايستگاه تحقيقات گلستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 83026 – 0000 – 06 – 040000 – 072 - 2 حسين حيدري خراسان رضوی
49

تحقيق پيرامون روشهاي شناسايي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب با استفاده از RS و GIS. مطالعه موردي: غرب استان خراسان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03-0500005000-80 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
50 ارزيابي مدل فرسايش خاك مورگان، مورگان و فيني در پلاتهاي آزمايشي ايستگاه سنگانه مشهد مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 07-0500105000-82 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
51 بررسي و تعيين ويژگيهاي قنوات منطقه سبزوار و طبقه بندي آنها هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 84048-0000-06-040000-072-2‏ ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
52 مكان­ يابي مناسب احداث كرت­هاي استاندارد رواناب و رسوب در استان خراسان رضوي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 86006-22-043-4 عبدالصّالح رنگ­ آور خراسان رضوی
53

بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي شمال شرقي ايران. (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ششتمد سبزوار)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 88073-22-22-0 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
54 بررسي اثرات اجتماعي- اقتصادي فعاليتهاي آبخيزداري اجرا شده از ديد روستائيان مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 88003-8804-22-22-01 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
55

 حفاظت از منابع آب، با استفاده بهينه از آب قنوات در فصول غير زراعي(مطالعه موردی: قنات دهراز شهرستان سبزوار)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88087-22-43-4 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
56 بررسی رابطه  بارش- رواناب در سطوح آبگير شهري هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88003-8808-22-43-14 علي اكبر عباسي خراسان رضوی
57 بررسی کیفیت آب باران جمع‌آوری شده از سطوح آبگیر شهری به منظور استفاده در آبیاری تکمیلی فضای سبز هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88004-8808-22-43-14

علي‌اكبر عباسي

خراسان رضوی
58

بررسی امکان استفاده از پس آب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار، در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان

مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 91121-29-43-4 ابوالقاسم دادرسي سبزوار خراسان رضوی
59 تعيين الگوي توزيع زماني بارش در استان خراسان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03-0500005000-79 علي اصغر تقوايي ابريشمي خراسان رضوی
60

بررسی و ارزیابی عملکرد فنی طرح آبخیزداری حوزه آبخيز سد شهید یعقوبی (زیر حوزه کامه)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 83018-0000-03-040000-072-2 بهرام محمدی گلرنگ خراسان رضوی
61

شناسایی و اولویت‌بندی مکان‌های مناسب استحصال آب زیرسطحی با استفاده از سد زیرزمینی (مطالعه موردی: مناطق مرزی کلات و سرخس)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 990881-041-29-43-24 محمد رستمی خلج خراسان رضوی

62

ارزيابي اثر قرق بر فرسايش خاک و توليد رسوب در پايگاه تحقيقاتي سنگانه كلات

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

990314-014-29-43-2

حمزه نور

خراسان رضوی
63 تدوین مدل مفهومی قنات بر اساس شاخص‌های هیدرولیکی و ژئوهیدرولوژیکی موثر بر آبدهی  هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 124-43-29-036-99037-990805 علی دسترنج خراسان رضوی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0