خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

مجری

استان

 

1

پهنه بندی درجه آسیب پذیری محصولات كشاورزی در برابر خطر سرمازدگی در استان خراسان شمالی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-45-22-88066

اسماعیل ایزانلو

خراسان شمالی

2

بررسی و شناخت ویژگیهای عمومی رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88013

اسماعیل ایزانلو

خراسان شمالی

3

بررسی و شناخت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88012

اسماعیل ایزانلو

خراسان شمالی

4

بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88014

اسماعیل ایزانلو

خراسان شمالی

5

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های شرق کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88011

اسماعیل ایزانلو

خراسان شمالی

6 پهنه بندی خطر خشکسالی هواشناسی در استان خراسان شمالی خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 970698-034-29-29-24 علیرضا اسلامی خراسان شمالی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0