ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی امكان تثبیت بیولوژیكی اراضی حساس فرسایش در استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

73-0510306000-02

عزیز ارشم

خوزستان

2

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

دادور لطف اله زاده

خوزستان

3

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

فریدون سلیمانی

خوزستان

4

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان  خوزستان

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

73-0510306909-01

عزیز ارشم

خوزستان

5

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان خوزستان

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500006000-02

عزیز ارشم

خوزستان

6

كاربرد مخلوط خاك و سیمان در احداث سازه های آبخیزداری

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-46-22-88052

آرام صامت زاده

خوزستان

7

بررسی تغییرات خطوط ساحلی استان خوزستان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

81-0500610000-01

فریبرز سوزنگر

خوزستان

8

بررسی ویژگیهای سواحل استان خوزستان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

81-0500610000-02

فریبرز سوزنگر

خوزستان

9

بررسی عوامل موًثر بر گسترش آبكندهای استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-46-22-88058

فریدون سلیمانی

خوزستان

10

بررسی پارامترهای بیلان آبی حوضه های منتهی به مرزهای جنوب غربی و خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8808-88001

فریدون سلیمانی

خوزستان

11

بررسی مدلیزاسیون پتانسیل آب های زیر سطحی آبراهه های منتهی به مرزهای جنوب و خلیج فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8808-88003

فریدون سلیمانی

خوزستان

12

ارزیابی نتایج عملكرد طرحهای آبخیزداری در استان خوزستان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

79-0500006000-01

فریدون سلیمانی

خوزستان

13

بررسی روش‏های سنتی حفاظت خاک و آب در استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

961213-041-29-46-2

فریدون سلیمانی خوزستان
14 بررسي ‌ويژگي‌هاي ‌مورفوكليماتيك ‌آبكندهاي ‌استان ‌خوزستان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده  83042-0000-01-040000-100-0

دادور لطف الله زاده   

خوزستان

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0