زنجان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی و مقایسه رژیم رطوبتی خاك در عرصه پخش سیلاب وبدون پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

79-0500020000-01

علی رضایی

زنجان

2

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

علی رضایی

زنجان

3

بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در 8 منطقه کشور(منطقه2)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-100-040000-02-0000-85008

علی رضایی

زنجان

4

شبیه سازی رژیم جریان سالانه و ماهانه در حوزه های آبخیز كوچك استان زنجان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-47-22-87021

علی رضایی

زنجان

5

بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشارزی در آبخیزهای کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88041

علی رضایی

زنجان

6

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان زنجان

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

72-0510320909-02

علی رضایی

زنجان

7

بررسی عملکرد سطوح عایق نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سامانه های سطوح آبگیر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-100-040000-03-8601-86002

علی رضایی

زنجان

8

بررسی شرایط رطوبتی خاك برای تعیین محل مناسب كشت گونه های درختی در پهنه های پخش سیلاب (مطالعه موردی:ایستكاه پخش سیلاب زنجان)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-074-040000-03-0000-83016

فرزاد بیات موحد

زنجان

9

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88093

جعفر خلقی

زنجان

10

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

مجید زنجانی جم

زنجان

11

بررسی وطبقه بندی مورفوكلیماتیك خندق های استان های زنجان و قزوین (فاز3)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-86016

مجید زنجانی جم

زنجان

12

طبقه بندی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی در مارنهای زیر حوزه آبخیز كمیش آباد زنجان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500020000-01

پرویز عبدی

زنجان

13

تعیین میزان فرسایش پذیری مارنهای استان زنجان به کمک شبیه ساز باران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-47-29-92125

پرویز عبدی

زنجان

14

طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر مبنای متغیرهای فیزیکی مکانیکی و شیمیایی با استفاده از آنالیز چند متغیره

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-47-29-92123

پرویز عبدی

زنجان

15

بررسی خصوصیات فیزیکی مکانیکی و شیمیایی مارنهای استان زنجان و رابطه آن با نوع فرسایش

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-47-29-92124

پرویز عبدی

زنجان

16

بررسی تاثیر فیلترهای سنگ ریز ه ای در بهینه سازی نفوذ و نقش آن در افزایش ذخیره  رطوبتی سامانه های سطوح ابگیر

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86004

پرویز عبدی

زنجان

17 بررسی تاثیر کاربرد یا عدم کاربرد مواد جاذب رطوبت در رشد دو گونه درختی مثمر دیم در سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 4-47-29-92111 پرویز عبدی زنجان
18  شناسایی و اولویت ­بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح­های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه­های آبخیز منتخب استان زنجان) مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 970392-015-29-47-0 پرویز عبدی زنجان

19

تعیین معیارها، تهيه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS) و مكانيابي و اولويت بندي نواحي مستعد احداث سدهاي زيرزميني در استان زنجان 

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

94099-29-47-4

جعفر خلفی

زنجان

20

مكان يابي احداث سامانه هاي تغذيه مصنوعي آبخوان در حوزه آبخيز رودخانه همايون (مطالعه موردي شهرك گلخانه اي زنجان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

970137-001-29-47-24 پرویز عبدی زنجان

21

شناسایی و اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح­های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه­ های آبخیز منتخب استان زنجان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

970392-015-29-47-0 پرویز عبدی زنجان

22

 

 

چکیده

    زنجان

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0