ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان سمنان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-05000116000-01

امیر جعفری

سمنان

2

ارزیابی کارایی نسخه حوزه آبخیزWEPPبا استفاده از رسوب سنجی مخازن بندها

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-075-040000-01-0000-84033

علی اصغر هاشمی

سمنان

3

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-89012

بهروز ارسطو

سمنان

4

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان  سمنان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

72-0510316909-02

منصور قدرتی

سمنان

5

ارزیابی نتایج عملكرد طرحهای آبخیزداری در استان سمنان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

79-0500016000-01

منصور قدرتی

سمنان

6

ارزیابی مدل های MPSIAC & EPM از طریق بررسی رسوبگذاری مخازن تعدادی از سدها و بندهای استان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500016000-01

علی اصغر هاشمی

سمنان

7

واسنجی مدل تجربی  EPM از طریق بررسی رسوب بندهای کوچک در حوضه های مرکزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

01-29-29-8902-89004

علی اصغر هاشمی

سمنان

8

واسنجی مدل  تجربی MPSIAC و PSIAC از طریق بررسی رسوبات مخازن بندهای کوچک در حوضه های مرکزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

01-29-29-8902-89006

علی اصغر هاشمی

سمنان

9

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال شرقی ایران(سمنان)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-88073

علی اصغر هاشمی

سمنان

10

اولويت­بندي عوامل مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح­هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه­های آبخيز منتخب استان سمنان)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 970165-010-29-48-0  علی اصغر هاشمی سمنان

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0