سیستان و بلوچستان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81002

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

2

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

3

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-8101-81003

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

4

بررسی کارآیی آبیاری زیر سطحی با استفاده از لوله مدفون در تامین آب مصرفی دوره استقرار گیاه در منطقه زابل

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-66-29-93117

منصور جهان تیغ

سیستان

5

بررسی نقش استفاده از ماسه بادی و آبیاری زیر سطحی در حفظ رطوبت خاک و بهبود توسعه پوشش گیاهی در حوزه آبخیز هیرمند

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-66-29-95118

منصور جهان تیغ

سیستان

6

بررسی استقرار نهال توت در حوزه آبخیز هامون با سه روش آبیاری سطحی، سفالی و قطره ای زیر سطحی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-66-29-93109

منصور جهان تیغ

سیستان

7

بررسی ویژگیهای مورفوكلیماتیك آبكندهای استان سیستان وبلوچستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500007000-01

منصور جهان تیغ

سیستان

8

پتانسیل یابی هرز آبهای شرق كشور و بررسی زمینه های كنترل و استحصال آن(مطالعه موردی ایران و افغانستان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-26-22-88046

منصور جهان تیغ

سیستان

9

بررسی اثر سازه های مكانیكی كنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88002

منصور جهان تیغ

سیستان

10

بررسی پایداری سازه های مكانیكی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88004

منصور جهان تیغ

سیستان

11

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88001

منصور جهان تیغ

سیستان

12

تعیین میزان كارایی متداولیرین سیستمهای ذخیره نزولات آسمانی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

76-0510307000-01

منصور جهان تیغ

سیستان

13

مطالعه روشهای مختلف آبیاری بمنظور حفاظت خاك و ایجاد فضای سبز (مطالعه موردی جاده زابل به زاهدان)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-66-22-88036

منصور جهان تیغ

سیستان

14

بررسی و شناخت ویژگیهای عمومی رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88031

منصور جهان تیغ

سیستان

15

بررسی و شناخت ویژگیهای پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88029

منصور جهان تیغ

سیستان

16

بررسی و شناخت ویژگیهای سازه های رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88028

منصور جهان تیغ

سیستان

17

بررسی و شناخت ویژگی فرسایش روخانه ها و مسیل های جنوب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88030

منصور جهان تیغ

سیستان

18

پایش و بررسی عملكرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه پخش سیلاب پسكوه سراوان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500213000-02

محمدصادق جلال الدینی

سیستان

19

شناسایی و معرفی گونه‌هاي گياهي موجود و  مناسب حفاظت خاك در منطقه سيستان

 

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 970610-029-29-66-2          منصور جهان تیغ سیستان
20

بررسي وضعيت پوشش گياهي و پهنه هاي در معرض فرسايش بادي در منطقه سيستان با استفاده از داده هاي سنجش از راه دور در سه سال پر آبي، نرمال و کم آبي

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 980262-023-29-66-2 منصور جهان تیغ سیستان
21

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات ميزان نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81002- 8101- 01- 040000- 100- 0

محمدحسين مهدیان

سیستان
22

بررسي کارآيي آب‌شیرین‌کن‌های تبخيري تقطيري

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 000102- 005-29-66-2 منصور جهان تیغ سیستان
23 تأثیر سطوح مختلف شوري آب و آبياري سفالي بر خصوصيات خاک و استقرار گياهان در دشت سيستان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 2-66-29-042-980854 منصور جهان تیغ سیستان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0