فارس

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

تعیین شاخص فاصله بین كانالهای پخش در شبكه های پخش سیلاب در گربایگان فسا

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

81-0500414000-03

عبدالعلی عادلپور

فارس

2

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان کوثر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-077-040000-06-0000-84016

عبدالعلی عادلپور

فارس

3

بررسی تأثیر شیب اراضی بر فاصله کانال های پخش سیلاب در ایستگاه کوثر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-077-040000-06-0000-85004

عبدالعلی عادلپور

فارس

4

بررسی تعدادی عوامل مؤثر بر سیلخیزی و پهنه بندی خطر آن در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-8805-88004

عبدالعلی ولی

فارس

5

بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات كمی و كیفی منابع آبهای زیرزمینی در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88007

غلامرضا قهاری

فارس

6

بررسی اثرات خرخاكی بر برخی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

76-0510308000-02

غلامرضا رهبر

فارس

7

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب گربایگان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

غلامرضا رهبر

فارس

8

اثر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخروط افکنه ایستگاه کوثر

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-50-22-89004

حمید حسینی مرندی

فارس

9

بررسی اثر سازه های مكانیكی كنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88002

غلامرضا قهاری

فارس

10

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان  فارس

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

72-0510308909-03

حمید مصباح

فارس

11

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس جنوبی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

04-29-29-89025

مجتبی پاك پرور

فارس

12

بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88042

حمید حسینی مرندی

فارس

13

بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر گسترش فرسایش آبکندی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-50-29-003-950372

مسعود سلیمان پور

فارس

14

بررسی توانائی تصاویر حاصل از دور سنجی در تشخیص الگو و شدت توسعه فرسایش خندقی در منطقه لامرد فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

81-0500114000-05

مجتبی پاك پرور

فارس

15

بررسی آستانه مساحت - شیب در فرسایش آبکندی در ایران ( فاز 1 استانهای گلستان، فارس، زنجان و مرکزی)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-29-29-9002

مجید صوفی

فارس

16

مكانیسم ایجاد وگسترش فرسایش تونلی در لامرد استان فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

S79-0510308000-01

مجید صوفی

فارس

17

بررسی امكان افزایش مقاومت خاكها به فرسایش آبی بوسیله اصلاح كننده ها در منطقه لامرد فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

79-0500008000-02

مسعود نجابت

فارس

18

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش آبكندها در اقلیم مختلف استان فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-077-040000-01-0000-83023

مجید صوفی

فارس

19

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-89012

مسعود نجابت

فارس

20

بررسی بازده پخش سیلاب درزوسایبان لار در تغذیه سفره آب زیر زمینی منطقه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

S79-0510308000-03

منصور اسفندیاری بیات

فارس

21

ارزیابی  تأثیر رسوبات  سیلاب روی نفوذ پذیری بستر در گورابها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

S79-0510308000-02

منصور اسفندیاری بیات

فارس

22

تهیه سامانه پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهینه سازی مدیریت طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-077-040000-06-0000-85010

مسعود نجابت

فارس

23

طرح الگویی آبیاری سیلابی در استان های فارس و بوشهر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-2-22-22-87011

حمید مصباح

فارس

24

تعیین سطوح هم پیمایش جریان در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-22-22-8805-88002

مسعود نجابت

فارس

25

تهیه سامانه پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهینه سازی مدیریت طرح های پخش سیلاب

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-077-040000-06-0000-85010

مسعود نجابت

فارس

26

تأثیركربناتها برخصوصیات رطوبتی خاكهای آهكی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

S80-0510308000-01

مهرداد محمدنیا

فارس

27

نقش كانیهای خاك و اكالیپتوس كاالدوننسیس در پالایش تركیبات ازتی سیلاب

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

81-0500114000-02

مهرداد محمدنیا

فارس

28

بررسی علل نیتراتی شدن منابع آب و چگونگی رفع آن در منطقه میان جنگل فسا

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-50-22-88059

مهرداد محمدنیا

فارس

29

تأثیر روشهای مختلف خاكورزی در دیمزارها بر میزان پیشروی طولی آبكندها در لامرد

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-077-040000-01-0000-83028

محمد جواد روستا

فارس

30

بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودن تركیبات معدنی و موادآلی بر افزایش فراوانی خاكدانه های توده خاك و مقاومت خاك در برابر فرسایش آبی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-077-04-01-000-85007

محمد جواد روستا

فارس

31

بررسی مؤلفه های بیلان آب خاك متأثر از پوشش گیاهی مختلف در سامانه گسترش سیلاب گربایگان فسا

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

81-0500414000-04

مجتبی پاك پرور

فارس

32

بررسی تأثیر گچ معدنی بر میزان نفوذ آب در خاک بستر گورابها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-077-040000-06-0000-84017

محمد جواد روستا

فارس

32

ارزیابی ازت از منشاء زمین شناسی در آبخیز رود شور جهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

79-0500008000-01

آهنگ كوثر

فارس

33

پایش پوشش گیاهی ایستگاه تحقیقات آبخوانداری کوثر(ایران-فارس-فسا)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-50-22-88091

حمید مصباح

فارس

34

بررسی منشأ نهشته های دریاچه مهارلو

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

82-0500108000-02

حمید مصباح

فارس

35

بررسی ونعیین رابطه عمق-سطح ومدت بارش در منطقه استان فارس

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

80-0500008000-03

حمید مصباح

فارس

36

بررسی پایداری سازه های مكانیكی در حوزه های آبخیز (مطالعه موردي: حوزه‌ي آبخيز كلستان شيراز)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88004

حمید مصباح

فارس

37

بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-29-29-8801-88003

حمید مصباح

فارس

38

مطالعه تاثیر پخش سیلاب درتحولات كمی وكیفی پوشش گیاهی گربایگان فسا

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

72-0510308000-04

حمید مصباح

فارس

39

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب استان فارس

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-077-040000-03-0000-83019

حمید مصباح

فارس

40

بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری اجرا شده از دید روستائیان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

01-22-22-8804-88003

حمید مصباح

فارس

41

مقایسه ترسیب كربن خاك و گونه های گیاهی غالب در داخل و خارج پارك ملی بمو

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-50-22-88069

حمید مصباح

فارس

42

بررسی روند تغییرات میزان کربن آلی ذخیره شده در عرصه های پخش سیلاب ایستگاه کوثر

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-50-29-008-960199

محمد جواد روستا

فارس

43

طبقه بندی و تهیه اطلس کاربری اراضی کشاورزی در حوزه های آبخیز استان فارس با سنجش از دور و gis

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

24-50-29-013-960346

مجتبی پاك پرور

فارس

44

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرحهای آبخیزداری( مطالعه موردی: حوزه های آبخیز منتخب استان فارس)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-50-29-020-960479

مسعود سلیمان پور

فارس

45

شناسايي و بررسي پوشش گیاهي مستقر بر سازندهاي مارني به منظور تعيين نقش حفاظتي آن­ها در غرب حوضه­ی مهارلو

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 4-50-29-005-950433 مسعود سلیمان پور فارس
45

گروه بندی و تعيين  شاخص هاي فرسايش پذیری مارن هاي غرب حوزه آبخیز مهارلو  

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 950434 006- 29 50 4

حمید حسینی مرندی

فارس
47

طبقه‌بندی و تهیه اطلس کاربری اراضی کشاورزی در حوزه های آبخیز  استان فارس با سنجش از دور و  GIS

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 960346-013-29-50-24 مجتبی پاک پرور فارس
48 بررسی راه‌حل‌های مدیریت خطر فرونشست زمین با رویکرد DPSIR در استان فارس مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 990458-021-29-50-2 مسعود سلیمان پور فارس
49

بررسی سهم منابع تولید کننده­ی رسوب ناشی از فرسایش­های ورقه­ای، شیاری، خندقی و آبراهه­ای با استفاده از روش انگشت­ نگاری رسوب در حوزه­ی آبخیز نی­ریز استان فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 990229-008-29-50-2 مسعود سلیمان پور فارس
50 ارزیابی اثربخشی احداث بند خاکی در کنترل فرسایش خندقی در جنوب استان فارس مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 990306-013-29-50-24 مسعود سلیمان پور فارس
51 ارزيابي ازت از منشأ زمينشناسي در آبخيز رود شور جهرم مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01- 0500008000 79 سيدآهنگ كوثر فارس
52 پايش  پوشش گياهي ايستگاه تحقيقات آبخوانداري كوثر(ايران فارس- فسا) مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 88091-22- 50 - 4 حمید مصباح فارس
53

مقایسه مدل‌های Hydrus و LEACHW در شبيه ­سازي حركت آب در خاک برای بررسي ميزان تغذيه خالص به آبخوان در سامانه گسترش سيلاب ايستگاه كوثر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده

940078-001-29-50-4

مجتبی پاک پرور فارس
54 بررسي امكان افزايش مقاومت خاكهاي شور و سديمي به فرسايش آبي با استفاده از مواد اصلاح‌كننده هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 02-0500008000- 79 مسعود نجابت فارس
55  شناخت و پايش عوامل موثر در ايجاد فرسايش خندقي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 86001-8605-22-22-12

 مجيد صوفي

فارس
56

بررسي تاثير پخش سيلاب بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در عرصه پخش سيلاب گربايگان فسا

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01-0510308909-73 غلامرضا رهبر فارس
57

واسنجي مدل‌‌ تجربي FSM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در غرب و شمال غرب ايران

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 89003-8902-29-29-01 غلامرضا قهاري فارس

58

ارزيابي اثر گسترش سيلاب بر پوشش گياهي ايستگاه تحقيقات آبخوانداري كوثر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

950269-002-29-50-4

سيد محمد رضا حبیبیان

فارس

59

بررسی سهم منابع تولید کننده­ی رسوب ناشی از فرسایش­های ورقه­ای، شیاری، خندقی و آبراهه­ای با استفاده از روش انگشت­ نگاری رسوب در حوزه­ی آبخیز نی­ریز استان فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

990229-008-29-50-2

 مسعود سلیمان­پور

فارس

60

تعیین عوامل موثر بر ذخیره ­كربن ­آلی در خاک عرصه­های پخش ­سيلاب و عرصه های بدون پخش سیلاب ايستگاه كوثر

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

24-50-29-006-990225

محمد جواد روستا

فارس

61

ارزیابی اثربخشی احداث بند خاکی در کنترل فرسایش خندقی در جنوب استان فارس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

24-50-29-013-990306

مسعود سلیمان­پور

فارس

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0