ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

 بررسي تاثير مارن هاي قرمز بر كيفيت نهشته هاي كواترنري در ناحيه حصار وليعصر آوج قزوين

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

79-0500025000-01

فرامرز سرفراز

قزوین

2

بررسی میزان تاثیر سیستم ریشه ای زالزالک زرد و سماق بر مقاومت خاک در مناطق الموت و قاقازان استان قزوین

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 84049-0000-01-040000-078-2 فرامرز سرفراز قزوین
3

مطالعه سیل‌خیزی و تهيه نقشه‌های آن در حوزه شمالي شهر قزوين

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88045- 22- 51- 4 افشين يوسف گمركچي قزوین

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0