قم

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان قم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500116000-02

حمیدرضا قرلی

قم

2

واسنجي، اعتباريابي و تكميل مدل پيش بيني حساسيت اراضي به فرسايش خندقي در حوضه ‌هاي آبخيز خشك و نيمه خشك (استان قم)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 84028-0000-03-040000-100-0 محمد مهدي فتاحي قم

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0