کردستان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی اثر سازه های مكانیكی كنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88002

عطا امینی

کردستان

2

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88001

عطا امینی

کردستان

3

تهیه بیلان منابع و مصارف آب استان کردستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-53-29-92157

عطا امینی

کردستان

4

بررسی آب مجازی در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-53-29-94127

عطا امینی

کردستان

5

بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش فرسایش و رسوب حوزه های آبخیزدر10استان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

01-22-22-8804-88005

حسین خالدیان

کردستان

6

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان كردستان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500009000-01

حسین خالدیان

کردستان

7

برآورد رسوب انتقالی معلق در ایستگاه های هیدرومتری حوضه قشلاق با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

4-53-22-88047

همایون فقیه

کردستان

8

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

حسین خالدیان

کردستان

9

بررسی ویژگیهای باران دررابطه با فرسایش خاك در غرب كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

79-0500009000-03

حسین خالدیان

کردستان

10

بررسی رسوبدهی حوزه آبخیز دریاچه زریوار با اندازه­گیری رسوب مخازن بندهای رسوبگیر و مدل FSM

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 95120-29-53-2 حسین خالدیان کردستان
11 پهنه بندي خطر فرسايش خندقي در حوضه آبخيزتلوار چاي استان كردستان با استفاده از  GIS مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 02-0500009000-79 ناصح قادري کردستان
12

بهينه سازي عملكرد سامانه هاي سطوح آبگير از طريق افزايش ماندگاري رطوبت در پروفيل خاك

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 01-0500009000-80 ناصح قادري کردستان
13

بررسي الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوضه­های آبخیز(استان کردستان)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 88043-22-22-0

نادر نجم الدینی

کردستان
14 تأثیر تغییر اقلیم ناشی از عوامل طبیعی و انسانی بر منابع آب در بالادست حوضه زرینه­ رود و سیمینه‌رود خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده

2-53-29-003-990212

عطا امینی

کردستان
15

واسنجي مدل تجربي MPSIAC از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در حوضه‌ آبخيز دریاچه زریوار

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 960106-002-29-53-4 حسین خالدیان کردستان
16

بررسي اثرات عمليات سازه‌ای بر تغييرات بستر آبراهه و الگوي جريان

مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 24-53-29-024-970559 عطا امینی کردستان
17 نقش آب مجازي و بهره­وری آب در مديريت منابع آب در بخش کشاورزی (پروژه جریان ساز) هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 980116-002-29-53-24 عطا امینی کردستان
18 شناسائي و بررسي اثرات  اقتصادي  هسيل­ها در استان كردستان، مطالعه موردي حوضه سيروان مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 83001-0000-03-040000-080-2

ناصرحبيبي

کردستان
19

بررسي و ارزيابي آبخيزها به منظور تهيه شناسنامه آبخيزهاي استان كردستان

 

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 02-0510309909-72  اقبال محمدي کردستان
20 طبقه بندي مورفوكليماتيك خندق هاي استان كردستان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01-0500117000-81  اقبال محمدي کردستان
21 بررسي راههاي ايجاد اشتغال از ديدگاه آبخيزداري در روستاهاي حوزه سد  قشلاق(وحدت) سنندج مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 01-0500209000-82 اقبال محمدي کردستان
22 ارزيابي کارايي داده‌هاي ماهواره لندست8  در برآورد رطوبت سطحي خاک، مطالعه موردي: حوزه آبخيز گاودره سنندج هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 24-53-29-011- 970256

صلاح‌الدین زاهدی

کردستان
23 تأثیر تغییر اقلیم ناشی از عوامل طبیعی و انسانی بر منابع آب در بالادست حوضه زرینه ­رود و سیمینه‌رود

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

2-53-29-003-990212

عطا امینی

کردستان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0