کرمان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی و ارزیابی برخی از روشهای مكانیكی كاهش فرسایش آبكندی در منطقه بافت

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500118000-02

آزاده مهدی پور

کرمان

2

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-89012

علیجان آبکار

کرمان

3

بررسی اثر تغییر اقلیم بر تغذیه آبهای زیر زمینی( مطالعه موردی استان کرمان)

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

4-54-29-95101

علیجان آبکار

کرمان

4

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان كرمان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500118000-04

فرزاد حیدری

کرمان

5

تعیین منابع تولید و میزان عناصر جزییTrace Elementو گسترش آلودگی منابع آب و خاك در محدوده مس سرچشمه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500435000-03

فاطمه گنجه ای زاده روحانی

کرمان

6

تحلیل منطقه ای سیلاب و روابط جریانهای سیلاب با ویژگیهای حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-100-040000-02-0000-83041

مجید حیدری زاده

کرمان

7

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88093

شاهین آقامیرزاده

کرمان

8 بررسی روند تغییرات نفوذ آب در پشت سد های خاکی کوتاه  از طریق بیلان مخزن مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 03-0500418000-81 نجمه حاج سید علیخانی کرمان
9

بررسی کارایی مدل­های MPSIAC و EPM در برآورد رسوبدهی سر شاخه­ها از طریق رسوب­سنجی مخازن کوچک در حوزه آبخیز رودخانه هلیل رود استان کرمان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 84021-0000-01-040000-081-2 پیمان معدنچی کرمان
10 بررسي و پايش تغييرات خصوصيات خاك در عرصههاي پخش سيلاب آب باریک بم مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81001 01 00004 100 0

نورا... طغرلي

کرمان
11   بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ايستگاه‌ پخش سيلاب آب باريك بم مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81003-8101 01 040000 100 0 نورا... طغرلي کرمان
12 پيش بيني خشک‌سالی با استفاده از سيگنال‌هاي بزرگ مقياس اقليمي و شبكه‌هاي عصبي خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88057-22-22-0 نجمه حاج سید علیخانی کرمان
13 بررسی تاثیرعملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز در10 استان (استان کرمان) مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 88005-8804-22-22-01 پیمان معدنچی کرمان
14 بررسی الگوی مصرف آب­های سطحی کشاورزی در منطقه 7 کشور هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده

88057-22-22-0

نجمه حاج سید علیخانی کرمان
15 پهنه بندی خشکسالی با استفاده از نمایه بارش استاندارد شده (SPI) در استان کرمان خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 89009-22-54-4 پیمان معدنچی کرمان
16 بررسي تاثير عمليات حفاظت خاک بر تغيير فرسايش و رسوبدهي، با استفاده از مدل تجربي MPSIAC در حوزه آبخیز دره مريد استان کرمان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 950251-001-29-54-2 پیمان معدنچی کرمان
17 جمع آوری آمار و اطلاعات به منظور تهيه شناسنامه حوزه های آبخيز استان کرمان مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 02-0510310909-73 محسن بني اسدي کرمان
18 بررسی و تعیین الگوهای زمانی و مکانی بارش طراحی در حوزه های آبخیز کشور هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 01-0500310000 82 محسن بني اسدي کرمان

19

مکانیابی و الویت بندی نواحی مستعد احداث بند زیر زمینی با استفاده از سیستم پشتیبانی DSS

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 960324- 012-29-54-24 نجمه حاج سيد عليخاني کرمان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0