کهکیلویه و بویراحمد

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی علل توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سد مارون-سد لند

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

74-0510311000-02

اردشیر شفیعی

كهكیلویه

2

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان كهكیلویه و بویراحمد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500120000-01

اردشیر شفیعی

كهكیلویه

3

بررسی وتعیین روابط عمق-سطح ومدت بارش در استان كهكیلویه وبویراحمد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

79-0500011000-01

علی ملایی

كهكیلویه

4

بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-29-29-8801-88003

علی ملایی

كهكیلویه

5

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

عبدال شهریور

كهكیلویه

6

ارزیابی نقش مشاركت روستائیان در فعالیت های آبخیزداری استان كهكیلویه و بویراحمد

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-56-22-88031

علی ملایی

كهكیلویه

7

بررسی تلفیق روشهای مكانیكی وبیولوژیكی در كاهش رواناب ورسوب اراضی مرتعی  استان كهكیلویه

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

76-0510311000-02

عبدال شهریور

كهكیلویه

8

بررسی عوامل موثر در ایجاد فرسایش كناری رودخانه بشار وارائه گرینه های مناسب كنترل آن

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

74-0510311000-04

عبدال شهریور

كهكیلویه

9 بررسي هيدروکليماتولوژيکي و کاربرد GIS و زمــين آمـار در پهنه بندي کيفيـــت آب آب بندان سقالکسار و تعيين تناسب آن براي مصارف مختلف هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده

  89016-22-22-2

محمد طهمورث كهكیلویه
10

واسنجي، اعتباريابي و تكميل مدل پيش بيني حساسيت اراضي به فرسايش خندقي در حوضه ‌هاي آبخيز خشك و نيمه خشك (استان كهكيلويه و بوير احمد)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 84028-0000-03-040000-100-0 عبدال شهریور كهكیلویه

11

بررسي بهره‌وري آب کشاورزي در آبخوان باشت

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 990354-016- 29-56-24 مجید خزائی كهكیلویه

12

بررسی اثر کشت گياهان علوفه­ای خانواده لگومينوز سازگار با شرایط دیم، بر ميزان رواناب و رسوب

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 990619-027-2915-56-3 ایمان صالح كهكیلویه
13 تحلیل و سنجش تاب‌آوری محیطی روستاهای در معرض خطر سیلاب در حوزه آبخیز بشار استان کهگیلویه و بویراحمد  هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 2-56-29-042-000869 مجید خزائی كهكیلویه

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0