گلستان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی تأثیر عملیات عمرانی(احداث پل-تغییر مقطع هندسی)در وقوع و تشدید سیل در رودخانه های حوزه غرب قره سو

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-084-040000-05-0000-85001

اللهیار ناظمی

گلستان

2

بررسی مناسبترین اندازه سامانه های سطوح آبگیر لوزی شکل در استقرار نهال زیتون دراستان گلستان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-57-22-88081

غلامرضا شاهینی

گلستان

3

بررسی تأثیر پوشش گیاهی واقدامات حفاظت خاك در كنترل رشد خندقها در اراضی لسی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500012000-02

غلامرضا شاهینی

گلستان

4

بررسی ارتباط خصوصیات فیزیكی وشیمیائی خاكهای لسی با اشكال فرسایشی در زیر حوزه قرناوه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500012000-01

حسین عیسائی

گلستان

5

بررسی ویژگیهای مورفوكلیماتیك آبكندهای  استان گلستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500012000-03

حسین عیسائی

گلستان

6

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان گلستان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500012000-01

صادق عبدلی

گلستان

7

نقش سیستم ریشه ای گیاهان در پایداری دامنه های مستعد لغزش حوزه آبخیز سیدكلاته رامیان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 21-10

80-0500012000-04

لطف اله پارسایی

گلستان

8

بررسی سه فرم سامانه سطوح آبگیر باران در استقرار و رشد دیم نهال زیتون در اراضی شیبدار

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-57-22-88080

غلامرضا شاهینی

گلستان


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0