گیلان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

ارزیابی نتایج عملكرد طرحهای آبخیزداری در پشت سد سپیدرود

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

79-0500013000-01

علیرضا قدرتی

گیلان

2

بررسی تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر در استان گیلان

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

79-0500013000-03

علیرضا قدرتی

گیلان

3

بررسی پهنه بندی ژئومورفولوژی سواحل گیلان با استفاده از GISو RS

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

2-58-22-88078

علیرضا قدرتی

گیلان

4

جمع آوری آمارواطلاعات هندسی.مورفولوژیكی وهیدرولیكی رسوبی وتهیه بانك اطلاعاتی رودخانه های شرقی و مركزی استان گیلان بمنظور تعیین اولویتهای

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

77-0510313000-01

رمضان بخشی پور

گیلان

5

مقایسه 4روش طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

81-0500222000-02

شهریار صبح زاهدی

گیلان

6

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

شهریار صبح زاهدی

گیلان

7 بررسی علل فرسایش حاشیه رودخانه سفید رود و پدیده پیچانرودی در آن مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 01-0510313000-73 رمضان بخشی پور گیلان
8 بررسي روابط­ بين خصوصيات فيزيك و ­شيميايي مارن­ها با اشكال مختلف فرسايش در استان گيلان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 89020-29-58-4 رمضان بخشی پور گیلان
9

طبقه‌بندی مارن‌های استان گیلان بر مبنای متغيرهای فيزيکی، شيميايی و مکانيکی با استفاده از آناليز چند متغيره

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 92125-29-58-4 رمضان بخشی پور گیلان
10 بررسی نقش پوشش گياهی در کاهش دبی اوج حوره آبخيز پلرود استان گیلان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03- 0510313000- 77 مسعود علی دوست گیلان
11

بررسی میزان مشارکت روستائیان در موفقیت عملیات بیولوژیک طرحهای آبخیزداری در استان گیلان

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 84051-0000-03-040000-085-2

محمدعلی دادشی

گیلان
12 نقش روشهاي استقرار پوشش گياهي سازگار در حفاظت رودخانه ديناچال مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 05-0500013000-79

محمد رضا پورنصراله

گیلان
13

طبقه بندي مورفوكليماتيك خندق هاي استان گيلان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

03—0500122000 - 81

محمد رضا پورنصراله گیلان
14

بررسي ویژگی های ساحلي استان گيلان

مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 01-0500622000-81 عليرضا قدرتي گیلان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0