مازندران

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

77-0510314000-01

بهنوش جعفری گرزین

مازندران

2

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

امیر سررشته داری

مازندران

3

پیش بینی خشكسالی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبكه عصبی مصنوعی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

0-22-22-88057

بهنوش جعفری گرزین

مازندران

4

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

حسن احمدیان

مازندران

5

بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاك از طریق پایش در ایستگاه پخش سیلاب پشتكوه مازندران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500124000-01

حسن احمدیان

مازندران

6

بررسی اثرات پخش سیلاب در تغییرات كمی وكیفی پوشش گیاهی حوزه آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

77-0510314000-02

رضاعلی دومهری

مازندران

7

بررسی تأثیر برف،بهمن و یخچالها در میزان فرسایش خاك و رسوبدهی و خشكسالی هیدرولوژیكی در رشته كوه های البرز

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88094

شعبانعلی غلامی

مازندران

8

برآورد میزان روان آب و رسوب روزانه و ماهانه  با استفاده از مدل شبیه سازی SWAT در حوزه آبخیز اترك

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-60-22-88024

شعبانعلی غلامی

مازندران

9

بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشارزی در آبخیزهای کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88041

شعبانعلی غلامی

مازندران

10

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان مازندران

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

74-0510314909-01

سبحان ا... قنبری شوركایی

مازندران

11

آمایش عرصه های منابع ملی(حوزه 42) برای تعیین کاربری با استفاده از GIS

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-60-29-89035

بهنوش جعفری گرزین

مازندران

12

اثر تغییر اقلیم بر روابط شدت، مدت و فراوانی بارندگی در سه ایستگاه سینوپتیک شمال کشور

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده   990448- 020 – 29- 60-2 ولی الله کریمی   مازندران
13

بررسي علل ناپايداري لغزش مخرب لپاسر رامسر جهت پيشنهاد سيستم بهينه كنترل توده لغرشي

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده  02-0510314000-76 مهرداد صفايی کوچکسرايی  مازندران
14 ارزیابی پتانسیل خطر ناپایداری و شکست سد زمین لغزشی ولشت مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده  03-314000-0510-76 مهرداد صفايی کوچکسرايی  مازندران
15 ارزیابی عملکرد بندهای سرشاخه ­گیر در حوضه­ جنگلی بهشهر استان مازندران مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 970667-033-29-60-2

عیسی کیاء

مازندران
16

اثر تغییر اقلیم بر روابط شدت، مدت و فراوانی بارندگی در سه ایستگاه سینوپتیک شمال کشور

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده

990448- 020 29- 60-2

ولی الله کریمی مازندران

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0