مرکزی

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان مركزی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500119000-04

علی اکبر داودی راد

مركزی

2

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های مركزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-88072

علی اکبر داودی راد

مركزی

3

بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشارزی در آبخیزهای کشور

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-22-22-88041

ابوالفضل هدایتی پور

مركزی

4

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

01-22-22-8804-88001

باقر قرمزچشمه

مركزی

5

بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغییرات پوشش گیاهی در خشكرود ساوه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

77-0510319000-01

اكبر گندمكار قلهری

مركزی

6

واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-100-040000-03-0000-84028

علی اکبر داودی راد

مركزی

7

بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

چکیده

01-22-22-8804-88006

علی اکبر داودی راد

مركزی

8

بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88015

علی فرمهینی فراهانی

مركزی

9

مطالعه اثر بخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

01-22-22-8804-88009

حشمت ا...آقارضی

مركزی

10

واسنجی مدل تجربی  EPM از طریق بررسی رسوب بندهای کوچک در حوضه های مرکزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

01-29-29-8902-89004

حشمت ا...آقارضی

مركزی

11

تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در پایین دست مظهر قنات در ماههای غیر زراعی به روش چاه تزریق در روستای عقیل آباد اراك

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-61-22-88054

حشمت ا...آقارضی

مركزی

12

بررسی اثر سازه های مكانیكی كنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88002

حشمت ا...آقارضی

مركزی

13

بررسی تاثیر بکارگیری سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86001

حشمت ا...آقارضی

مركزی

14

بررسی روابط گراف واحد رسوب لحظه ای سیلابها با ویژگیهای بارش

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500119000-03

جواد وروانی

مركزی

15

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان مركزی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500119000-04

علی اکبر داودی راد

مركزی

17

طرح الگويي ساماندهي خشكه رودها به منظور بهره وري از سيلاب و جنگل كاري در بستر سيلابي

مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 05- 0500019000- 79

نادر قلي ابراهيمي

مركزی
18 بررسی و شناخت ويژگي های عمومي رودخانه‌ها و مسيل های استان مرکزی مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 88017-29-29-0

شمس اله نيكجه فراهاني

مركزی
19 بررسی و شناخت ويژگي­های سازه ­هاي رودخانه­ ها و مسيل­های استان مرکزی مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 88016-29-29-0   شمس اله نيكجه فراهاني مركزی
20

اولويت‌بندي عوامل موثر برعدم مشارکت پايدارجوامع روستايي درطرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه ­های آبخیز منتخب استان مرکزی)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 970164- 009- 29- 61- 0 علی اکبر داودی راد مركزی
21 واسنجي روابط تجربي برآورد ارتفاع رواناب در حوزه هاي آبخيز درياچه نمك و معرفي مناسبترين روابط هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03- 0500019000- 79 علی اکبر داودی راد مركزی
22

بررسی الگوی توزيع جمعيت ونيروی انسانیدرحوزههایآبخيز(حوزهآبخيزقاليباف استان مركزي)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 88043-22-22-0

مجتبی نجمی

مركزی
23 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوزه آبریز در یاچه نمك هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 79-0500019000-02 علی اکبر داودی راد مركزی
25

آناليز ناحيه‌اي رسوب معلق در حوزه آبخيز درياچه نمك به منظور تعيين رسوب حوضه‌هاي فاقد ايستگاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01-0500019000-79

افشين پورمتين

مركزی
26 بررسی و شناخت ويژگي‌های فرسايش رودخانه‌ها و مسيل‌های استان مرکزی مهندسی رودخانه و سواحل چکیده 88018-29-29-0

علي فرمهيني فراهاني

مركزی
27 پهنه‌بندی حساسيت فرسايش خندقي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 90003-29-29-0 علی‌اکبر داودی راد مركزی
28 بررسی تاثیرعملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب در حوزه آبخيز هفتان تفرش مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 88005-8804-22-22-01 علی‌اکبر داودی راد مركزی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0