ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

ارزیابی تاثیر پخش سیلاب دهندر بر کیفیت آب های زیرزمینی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-62-29-91122

حسین حسینی پور

هرمزگان

2

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب استان هرمزگان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-089-040000-03-0000-83020

حسین حسینی پور

هرمزگان

3

ارزیابی و مقایسه ساماندهی سطوح آبگیر مسطح ،هلالی ولوزی شكل در ذخیره نزولات آسمانی استان هرمزگان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

79-0500021000-02

حسین رستگار

هرمزگان

4

بررسی اثرات پخش سیلاب در تحولات كمی وكیفی پوشش گیاهی مرتعی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

77-0510321000-01

جلال برخورداری

هرمزگان

5

برآورد رواناب با استفاده از دوروش شبکه عصبی مصنوعی و مدل SWATدر حوزه معرف زوجی دهگین

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-62-29-9006

محمد غلامپور

هرمزگان

6

بررسی ویژگیهای سواحل استان هرمزگان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

81-0500626000-03

محمود دمی زاده

هرمزگان

7

بررسی و ارزیابی تأثیرات کمی طرح های پخش سیلاب بر سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

0-100-040000-06-8301-83045

سعید چوپانی

هرمزگان

8

ارزیابی تاثیر پخش سیلاب دهندر بر کمیت آب های زیرزمینی ، هشتبندی استان هرمزگان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-62-29-91120

سعید چوپانی

هرمزگان

9

بررسی تغییرات خطوط ساحلی استان هرمزگان

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

81-0500626000-02

سعید چوپانی

هرمزگان

10

ارزیابی تاثیر سد لاورفین بر کمیت آب های زیرزمینی در استان هرمزگان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

4-62-29-89033

سعید چوپانی

هرمزگان

11

مکان یابی مناطق مناسب احداث بندهای زیر سطحی بمنظور ذخیره آب با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافییایی در استان هرمزگان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-62-29-911221

سعید چوپانی

هرمزگان

12 بررسی تأثیر سامانه آبگیر لوزی شکل در استقرار گونه‌های جنگلی با کاربرد مواد جاذب رطوبت مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 4-62-22-89001 حسین رستگار هرمزگان
13 ارزيابي عملکرد الگوريتم هاي آشکارساز طوفان هاي گرد و غبار در جنوب و جنوب­شرق کشور(استان هاي هرمزگان، کرمان، سيستان و بلوچستان) خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 0-62-29-012-990303 محمود دمي زاده هرمزگان
14 بررسی تغییرات درازمدت رشد فرسایش خندقی در حوزه  کندوران، استان هرمزگان مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 960384-016-29-62-24 محمود دمي زاده هرمزگان
15

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان استان هرمزگان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81003-81001-01-040000-100-0

محمد زارع مهرجردي

هرمزگان
16

 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان استان هرمزگان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81001-81001-01-040000-100-0 محمد زارع مهرجردي هرمزگان
17

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان استان هرمزگان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

81002-81001-01-040000-100-0

محمد زارع مهرجردي هرمزگان
18

بررسي  تاثير پخش سيلاب  بر روند نفوذ پذيري خاك  طرح آبخوانداري سرچاهان

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 11-0500035000-79 محمد غلامپور هرمزگان
19 بررسي تغييرات پارامترهاي هواشناسي وهيدرولوژيكي در ايستگاه پخش سرچاهان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 06-0500500000-82 محمود دمي زاده هرمزگان

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0