همدان

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

واسنجی و ارزیابی روشهای ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در حوزه سد اكباتان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

80-0500022000-01

علی اصغر فرهادی

همدان

2

بررسی وتعیین روابط عمق-سطح ومدت بارش در استانهای همدان ،زنجان وقزوین

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

79-0500022000-01

هادی نظری پویا

همدان

3

مقایسه 4روش طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

81-0500227000-02

حبیب ا... مظاهری

همدان

4

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان همدان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500122000-02

حسین علیرضائی

همدان

5

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان همدان

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

74-0510322909-01

حسین علیرضائی

همدان

7

مقایسه 4روش طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

81-0500227000-02

حبیب ا... مظاهری

همدان

8

بررسی وضعیت دمایی آب چاه های گازدار استان همدان جهت شناسایی انرژی ژئو نرمال در منقه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-63-22-88056

منوچهر امیری

همدان

9   طبقه بندي و تعيين شاخصهاي فرسايش پذيري مارن‌هاي استان همدان هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03-0500122000-82 منوچهر امیری همدان
10

بررسي علل و مكانيسم وقوع فروچاله‌ها در دشت فامنين – كبودرآهنگ و ارائه راه حلي براي كاهش نرخ وقوع آنها

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 48038-0000-01-040000-090-2 منوچهر امیری همدان

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0