یزد

ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی عملكرد سطوح عایق،نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش-روانآب سامانه های سطوح آبگیر(علی آباد)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-100-040000-03-8601-86002

علی بمان میرجلیلی

یزد

2

پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88093

علی بمان میرجلیلی

یزد

3

بررسی و شناخت ویژگیهای فرسایش رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده

0-29-29-88022

اصغر زارع چاهوکی

یزد

4

بررسی و شناحت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88019

علی بمان میرجلیلی

یزد

5

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف استان یزد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

جلال برخورداری

یزد

6

پایش و بررسی عملکرد سازه های آبگیری و پخش در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان هرات

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-091-040000-06-0000-84014

جلال برخورداری

یزد

7

تحلیل شدت تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در استان یزد

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-64-29-94129

جلال برخورداری

یزد

8

بررسی تأثیر بكارگیری سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی(تنگ چنار)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86001

جلال برخورداری

یزد

9

بررسی تأثیر فیلترهای سنگ ریزه ای در بهینه سازی نفوذ و نقش آن در افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح آبگیر(تنگ چنار)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-100-040000-03-8601-86004

جلال برخورداری

یزد

10

بررسی و محاسبه احتمال وقوع سرمای زودرس و دیررس بهاره در ارتباط با محصولات زراعی و باغی در استان یزد

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-64-22-89020

کاظم دشتکیان

یزد

11

بررسی و شناحت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88020

جلال برخورداری

یزد

12

بررسی و شناحت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های غرب کشور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

0-29-29-88021

جلال برخورداری

یزد

13 شناسایی و اولویتبندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرحهای آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوانسار، جنت، خضرآباد، میانکوه استان یزد)” مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 970534-022-29-64-0 علی بمان میرجلیلی یزد
14 بررسي ويژگيهاي مورفوكلماتيك آبكندهاي استان يزد مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01-0500015000-80

محمد علي كدخداپور

یزد
15 بررسي و پايش تغييرات خصوصيات خاك در عرصه هاي پخش سيلاب هرات يزد مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81002--8101-01-040000-100-0 محمد علي كدخداپور یزد
16 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81001-8101-01-040000-100-0 محمد علي كدخداپور یزد
17

تهيه نقشه آسيب پذيري ناشي از خشكسالي كشاورزي به كمك سيستم اطلاعات جغرافياييGIS وفرايند تحليل سلسله مراتبيAHP ، مطالعه موردي: شهرستان تفت

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 91112-29-64-4

محمد اكرامي

یزد
18 بررسي تاثير پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري سطحي خاك در آبخوان ميانكوه مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 20-0510300000-77 محمد علي كدخداپور یزد
19

بررسي و مقايسه روشهاي حفاظت خاك و آب در حوزه هاي آبخيزيزد از طريق كرت هاي آزمايشي فرسايش و رسوب(مديريت چرا)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 02-723000-0510-75 محمد باقر صمدي یزد
20 بررسي روش هاي تحليل آماري خشكسالي اقليمي در شرق و جنوب شرق كشور خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 01-0500328000-81 محمد رضا دانشور  یزد
21

 بررسي كاربرد سدهاي زيرزميني در مديريت منابع آب قنوات(خرانق يزد)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده

03-0500415000-82

محمد‌رضا دانائيان

یزد
22

بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 81003-8101-01-040000-100-0 محمد علي كدخداپور یزد

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0