اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اعضای حقوقی

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

دکتر عبدالله مخبر دزفولی (رییس کمیسیون دائمی)

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر داود نیک‌­کامی (دبیر کمیسیون و رییس پژوهشکده)

 

 

 

2

 

 

 

 

دکتر شهاب کسکه

 

 

 

3

 

 

 

دکتر سعید دشتی

 

 

4

 

 

اعضای حقیقی

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

دکتر نادرقلی ابراهیمی

 

 

 

 

1

 

 

 

دکتر محمود عرب خدری

 

 

 

2

 

 

 

 

دکتر پرویز گرشاسبی

 

 

 

3

 

 

 

 

دکتر علی اکبر نظری سامانی

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0